Grundutbildning 2023

Under våren 2023 genomfördes grundutbildningen för förtroendevalda, inklusive ersättare, i kommunfullmäktige, nämnder,  bolagsstyrelser och revisorer. Grundutbildningen syftar till att ge ledamöterna ökade kunskaper om stadens styrning, lagstiftning, ekonomi och övriga förutsättningarna för att kunna utföra ett gott uppdrag.

Utbildningens innehåll

 • Överblick av stadens organisation och olika uppdrag
 • Om Göteborg i ständig utveckling
 • Demokratiuppdraget - medborgardialog och inflytandefrågor
 • Politikerrollen i kommunikationsprocessen
 • Ledning och styrning – stadens styrsystem
 • Juridiska förutsättningar för politiken
 • Ekonomi
 • Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret samt framtida kompetensförsörjning
 • Styrning, ledarskap och organisationskultur – tillit och förtroende
 • Göteborgs Universitet berättar om tillitsbaserad styrning och ledning
 • Politikerrollen i kris- och säkerhetsarbetet samt civilt försvar
 • Stadsrevisionens roll och uppdrag

Programmet har arbetats fram av kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning. Utbildningen filmades och här kan du ta del av den i efterhand. 

Filmer från grundutbildningen 2023

Göteborgs framtid

Eva Hessman, stadsdirektör och VD Göteborgs Stadshus AB.

Om Göteborg och göteborgaren

Magnus Andersson, ekonomidirektör.

Stadens styrning och ledning | Våra utgångspunkter – invånare, brukare och kunder

Jonas Kinnander, direktör ärende, utredning och styrning.

Våra utgångspunkter – invånare, brukare och kunder | Kommunikation

Jessica Lindroth, planeringsledare kriskommunikation.
Christina Törncrantz Terfors, planeringsledare press.

Våra utgångspunkter – lagar, författningar samt politiska viljan

Ellinor Malmborg, stadsjurist.

Våra utgångspunkter – lagar, författningar samt politiska viljan

Jonas Kinnander, direktör ärende, utredning och styrning.
Ellinor Malmborg, stadsjurist.

Våra förutsättningar – resurser och ekonomi

Magnus Andersson, ekonomidirektör.

Välfärd och samhällsutveckling stärker varandra

Christina Eide, direktör utveckling av stadens verksamheter.
Magnus Sigfusson, direktör samhälle och omvärld.

Styrning, ledarskap och organisationskultur – tillit och förtroende

Christina Eide, direktör utveckling av stadens verksamheter.
Linda Johannessen, planeringsledare organisationskultur.

Tillitsbaserad styrning och ledning

Gustaf Kastberg Weichselberger, professor Göteborgs universitet, KFi.

Våra förutsättningar – organisation och samordning, styrande dokument, roller och ansvar | Vår systematik

Jonas Kinnander, direktör ärende, utredning och styrning.

Våra förutsättningar – resurser personal | Arbetsgivaransvaret och kompetensförsörjning

Kristina Liljedahl Scheel, HR-direktör.
Johanna Hasselgren, HR-chef Göteborgs Stadshus AB.

Säkerhet, samhällsskydd och beredskap | Civilt försvar

Martin Östberg, planeringsledare säkerhet och beredskap.

Stadsrevisionen roll och uppdrag

Jonas Ransgård, ordförande Stadsrevisionen.
Cecilia Bokenstrand, direktör Stadsrevisionen.
Pär Lindén, yrkesrevisor Stadsrevisionen.