Inför sammanträdet

Fullmäktiges sammanträden tillkännages minst en vecka före sammanträdesdagen på kommunens digitala anslagstavla som finns på kommunens webbplats. Du får kallelsen och sammanträdeshandlingarna ut elektroniskt till din läsplatta som du fått låna.

Kallelsen som innehåller föredragslistan skickas 13 dagar före sammanträdet. I kallelsen anges tid och plats för sammanträdet och vilka ärenden som ska behandlas. Om det är möjligt bör också handlingarna sändas ut samtidigt. Du ska ha fått handlingarna senast 7 dagar innan sammanträdet.

Fullmäktiges sammanträden tillkännages minst en vecka före sammanträdesdagen på kommunens digitala anslagstavla som finns på www.goteborg.se. Allmänheten kan också ta del av föredragningslistan och handlingarna. Handlingar som omfattas av sekretess eller personuppgiftsskydd publiceras inte på webbsidan.

Brådskande ärenden

I kommunfullmäktige får brådskande ärenden, som inte har beretts eller kunnat kungöras enligt kommunallagens krav, behandlas och beslutas endast om samtliga ledamöter är överens både om att ta upp ärendet och vilket beslut som ska fattas. Detta gäller dock inte valärenden.

Du kan läsa mer om hur ärenden bereds här.