Nämndens verksamhetsansvar

Med uppdraget följer ansvar, både för nämnden och den enskilda ledamoten i nämnden. Det kallas för nämndens verksamhetsansvar. Nämnden har också ett arbetsgivaransvar för de anställda i sin förvaltning.

Din nämnds verksamhetsansvar framgår av kommunallagen, nämndens reglemente och den speciallagstiftning som kan vara aktuell för verksamheten. I uppdraget från kommunfullmäktige ingår att förvalta och genomföra verksamhet enligt fullmäktiges mål och beslut, till givna förutsättningar. Nämnden ska också verkställa och följa kommunens styrande dokument som riktar sig enbart till din nämnd eller till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Nämnden kan också anta egna styrande dokument för att styra den egna förvaltningsorganisationen.

Varje nämnd ska:

  • genomföra det uppdrag kommunfullmäktige definierat i reglementet eller i andra fullmäktigebeslut riktat till nämnden
  • ansvara för den löpande verksamheten inom nämnden
  • se till att verksamhet bedrivs enligt lagar och annan författning som gäller för verksamheten
  • fatta beslut inom ramen för sitt uppdrag och besluta i de ärenden kommunfullmäktige överlåtit till nämnden
  • se till att det finns en god intern kontroll och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt
  • redovisa och/eller återrapportera uppdrag till fullmäktige
  • bereda ärenden till kommunfullmäktige
  • verka för samråd med de som använder nämndens tjänster
  • till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare oegentligheter inom dess verksamhet.

Din nämnd har samma verksamhetsansvar oavsett om nämnden driver verksamheten själv (egen regi) eller om nämnden har beställt av någon annan att utföra uppgiften, exempelvis upphandlad verksamhet.

Nämnden har också en viktig uppgift att verkställa kommunfullmäktiges budget i de delar som berör nämndens verksamhet. Kommunfullmäktiges budget är överordnad kommunens styrande dokument, även för nämnders och bolagsstyrelses egna styrande dokument.  

Det finns även andra styrande dokument som kommunfullmäktige har antagit som kan rikta sig till din nämnd. Det kan vara program och planer som innehåller mål, strategier eller åtgärder som din nämnd ska genomföra under kommande verksamhetsår.