Exempel vid omröstning


Om du vill säkerställa vilket förslag som stöds av flest ledamöter kan du ropa omröstning (votering). Detta måste du göra innan ordföranden hinner bekräfta beslutet med ett klubbslag.

Exempel:

Ledamot: ”Omröstning (votering).”

Ordförande: ”Omröstning är begärd och ska genomföras” (klubbslag).

Sekreteraren ropar upp tjänstgörande ledamöter som får säga ”Ja” eller ”Nej” till ordförandes tidigare frågor. Sekreteraren antecknar svaren. Ordförande avger alltid sin röst sist. Du kan avstå att rösta, men här finns skillnader om du är ledamot i nämnd.

Ordförande: ”Omröstningen är avslutad och nu ber jag sekreteraren att sammanställa resultatet.”

När rösterna är räknade talar sekreteraren om hur många som svarat Ja, Nej eller Avstår för respektive yrkande. Därefter fastställer ordförande beslutet som fått flest röster.

Ordförande: ”Jag finner att nämnden/bolagsstyrelsen beslutar i enlighet med Person B:s förslag.” (klubbslag)

Hur ledamöterna har röstat framgår sedan av protokollet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten även om denne avstått från att rösta.