Nämndens uppdrag

Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i nämnden. Fördelningen av platser i nämnderna följer valresultatet. Fullmäktige utser även nämndens ordförande och en eller två vice ordförande som tillsammans utgör nämndens presidium.

Kommunfullmäktige fastställer nämndens uppdrag i ett reglemente. I din nämnds reglemente anges nämndens ändamål, grunduppdrag, ansvar och befogenheter, regler och arbetsformer för nämndens verksamhet.

Kommunfullmäktige kan bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott men om fullmäktige inte bestämt något i reglementet om utskott får nämnden själv besluta om detta.

Det är viktigt att du behärskar innehållet i din nämnds reglemente eftersom den är grunden för nämndens arbete och beslut.