Din säkerhet

Här kan du ta del av tips och råd om olika säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra din personliga säkerhet, i vardagslivet, på internet, i sociala medier samt i arbetslivet. Förutom det förebyggande arbetet, finns även förslag på hur du kan agera om en hotsituation inträffar samt hur du kan handla efteråt.

Utgångspunkten för den personliga säkerheten är det förebyggande arbetet, där ditt eget agerande utgör grunden för allt gott säkerhetsarbete. Genom att göra medvetna val och vara mentalt förberedd för både det mest otänkbara och det mest troliga som kan hända i olika situationer har du ett försprång när det oförutsedda händer, om det händer.

Förtroendevaldas utsatthet

Enligt Politikernas trygghetsundersökning (BRÅ 2019) uppgav var tredje förtroendevald att de utsatts för trakasserier, hot eller våld under 2018, vilket är den högsta nivån sedan Brå år 2012 började mäta utsatthet bland förtroendevalda. Under valår brukar utsattheten för denna typ av brott mot politiker vara något högre jämfört med mellanliggande år.

Under valåret 2018 var andelen 30 procent jämfört med 28 procent under valåret 2014. Vidare var andelen utsatta mindre under de mellanliggande åren (25 procent 2016 och 20 procent 2012). Det är främst utsatthet för hot och trakasserier som ökat. Totalt sett är det en något större andel kvinnor än män som uppger att de blev utsatta för trakasserier, hot eller våld. Utsattheten utgörs främst av hot och trakasserier, medan det är ovanligare att utsättas för våld. Den vanligaste typen av hot och trakasserier var hot eller påhopp via sociala medier. Förtroendevalda som var mer aktiva på internet och i sociala medier, eller mer omtalade i medier uppgav också oftare att de utsatts, jämfört med de som inte var lika aktiva eller omskrivna. Resultaten visar även att yngre förtroendevalda var mer utsatta än äldre och förtroendevalda med utländsk bakgrund var mer utsatta än personer med svensk bakgrund.

Utsattheten skiljer sig också åt beroende på typen av uppdrag och position. Ordförande uppger oftare att de utsatts än ordinarie ledamöter och kvinnor med en ordförandepost var utsatta i större utsträckning än män i samma position.

Nästan var fjärde (24 %) av samtliga förtroendevalda uppgav att de har påverkats i sitt uppdrag. Bland utsatta förtroendevalda uppgav var tredje (30 %) att de självcensurerade sig i något sammanhang av oro för att utsättas för trakasserier, hot eller våld.