Demokratiuppdraget


Att vara demokratiaktör innebär att skapa förståelse och legitimitet för kommunens uppdrag samt vara öppen med kommunens processer så medborgarna kan välja att vara en del av dem.

Det innebär även att ta ansvar för helheten och att prioritera de gemensamma resurserna. Att vara en god demokratiaktör innebär ett aktivt samspel med medborgare och civilsamhället, vilket ger dig möjlighet att vara en del av samhällsutvecklingen.

Kommunikation – en förutsättning för demokrati

Information och kommunikation är en grundförutsättning för att Göteborgs Stads målgrupper ska känna till vad som händer i staden och varför, samt kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och använda, påverka och utveckla kommunens tjänster och service. Informationen ska kännetecknas av öppenhet och ett aktivt förhållningssätt. Funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund ska inte vara ett hinder för människor att ta del av kommunens information och kommunikation. Göteborgs Stads information och kommunikation ska utgå från målgruppernas behov och förutsättningar.

Ansvar och roller

Ansvaret för informationen följer med ansvaret för verksamheten. Den kommunikation och information som sker i Göteborgs Stads namn ska alltid vara opartisk och saklig. Detta ingår i tjänstepersoners roll och ansvar. Politisk information och kommunikation hanteras av partiernas egna organisationer och kanaler.

Hur Göteborgs Stads ska arbeta med kommunikation regleras i Göteborgs Stads policy för kommunikation och riktlinje för kommunikation.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sedan januari 2010 finns en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen har två delar; grundskydd och förstärkt skydd. Januari 2019 tillkom utökade rättigheter för samtliga nationella minoriteter, bland annat kring information och inflytande. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt.

Grundskydd

Grundskydd gäller alla nationella minoriteter i hela landet och innebär bland annat rätt till information om minoritetslagen och minoriteters rättigheter. Grundskyddet innebär även rätt till inflytande i egna frågor.

Förstärkt skydd

Förstärkt skydd gäller för finska, samiska och meänkieli i särskilda förvaltningsområden.

Finskt förvaltningsområde

Göteborg är del av det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2011. I Göteborg har den sverigefinska minoriteten rätt till förstärkt skydd, vilket innebär rätt att använda nationella minoritetsspråk i skriftlig och muntlig kontakt med kommun, region och statliga myndigheter.