Kommunalt självstyre


Regeringsformens inledande paragraf fastställer att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.

Att all offentlig makt utgår från folket brukar kallas folksuveränitetsprincipen och är ett fundament för demokratibegreppet. Den kommunala självstyrelsen är en princip som är fastlagd i regeringsformen och kommunallagen. De två grundläggande värdena bakom självstyrelsen uttrycks ofta som demokrati och effektivitet.

Kommunen måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att:

  • fatta självständiga beslut
  • ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter

Med självstyrelse får lokala förutsättningar råda. Medborgarna har nära till besluten, kan känna delaktighet, påverka och ta ansvar. Målet med den kommunala verksamheten är att bistå medborgarna med verksamhet, service, stöd med mera, med den kvalitet och kvantitet som beslutas. Men den kommunala självstyrelsen handlar om både frihet och ansvar. Frihet för kommuner att själva kunna fatta beslut som gagnar medborgarna. Ansvar för att utveckla ett väl fungerande samhälle och att ta till vara på och hushålla med gemensamma resurser.

Staten har ett intresse av att kommuner förverkligar även nationella värden som till exempel demokrati, samhällsekonomisk stabilitet, rättssäkerhet, effektivitet och likvärdighet.

För att säkerställa den kommunala självstyrelsen finns bland annat följande två principer:

  • Proportionalitetsprincipen

En inskränkning av självstyrelsen bör inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att uppnå de ändamål som har motiverat inskränkningen.

  • Finansieringsprincipen

Staten måste anvisa medel när den fattar beslut som innebär höjda ambitioner eller nya verksamheter för kommuner och landsting.

Lyssnartips

Lyssna på när Bo Per Larsson, tidigare handläggare på SKR, berättar om kommunal självstyrelse samt om kommuners och regioners roll och uppdrag.