Våra förutsättningar - Resurs personal


Det är personalen som får det att hända; som utför uppdragen och förverkligar mål och intentioner. Att rekrytera rätt, kompetensutveckla och leda och stödja medarbetarna gör en god och långsiktigt hållbar verksamhet möjlig, till nytta för dem vi är till för.

Gemensamma arbetssätt

I Göteborgs Stad finns gemensamma och kvalitetssäkrade processer för ett antal av de viktigaste HR-områden. De utgör norm för hur vi ska arbeta med samma processer ute i verksamheterna.

Vad är viktigt?

I Göteborgs Stad ska vi sträva efter att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning. Det gör vi genom att dels långsiktigt och strategiskt arbeta med kompetensförsörjning, dels genom att arbetsleda och skapa förutsättningar på arbetsplatsen för våra medarbetare.

Här kan du läsa vad ditt arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar är som förtroendevald i fullmäktige, nämnd eller bolagsstyrelse.

Kompetensförsörjning

Med kompetensförsörjning menar vi utveckling av den personal vi har och rekrytering av ny. Kompetens betraktar vi som förmågan att utföra en viss uppgift och hantera en viss situation. I förmåga ligger både kunskaper, praktiska färdigheter, omdöme och vilja. Verksamhetens utvecklingsbehov ska styra kompetensförsörjningen. I sammanhanget är det också viktigt att se över hur arbetssätten kan utvecklas. Kompetens och arbetssätt är beroende av varandra.

Kompetens är inte statiskt. Därför är det avgörande att det finns möjligheter för medarbetare att komplettera sina nuvarande kunskaper och färdigheter. Kommunens chefer ska skapa förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling. Kompetensutveckling ska ske i ett perspektiv där både nuvarande och kommande uppdrag beaktas. Chefer ska bidra till att underlätta rörligheten i Göteborgs Stad genom att ge sina medarbetare en chans att utvecklas och anta nya utmaningar.

Här kan du läsa om ditt arbetsgivaransvar.

Rekrytering

När kompetensbehovet inte går att möta med befintlig personal, kan det bli aktuellt att rekrytera. Det är viktigt att mejsla ut rekryteringsbehovet utifrån kompetenser som redan finns och vad som saknas. Sammanförs en grupp där olika kompetenser kompletterar varandra, ökar chanserna för ett gott arbetsklimat och effektiva medarbetare. När vi rekryterar ska vi eftersträva en sammansättning av medarbetare som speglar befolkningsstrukturen i Göteborg.

Göteborgs Stad ska ses som en gemensam arbetsmarknad. Anställda i Göteborgs Stad ska betraktas som ett självklart alternativ vid rekrytering och kompetensförsörjning. 

Skapa förutsättningar och leda

Kommunens chefer ska skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete. Det görs genom att kommunicera verksamhetens uppdrag och mål så att medarbetarna förstår vad som förväntas av dem. De ska se till att medarbetare har en god och säker arbetsmiljö där de har förutsättningar att utföra sitt arbete på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt. De säkerställer att det finns rutiner och instruktioner för kritiska arbetsmoment och förser dina medarbetare med de verktyg och stöd som arbetet kräver.

I Göteborgs Stad används arbetsplatsträffarna och utvecklingssamtalen som två viktiga verktyg i styrningen. Vid arbetsplatsträffen ska arbetsgruppen involveras i arbetet med utveckling, planering och uppföljning av den egna verksamheten. Arbetsplatsträffarna ska stimulera till ökad delaktighet och ansvarstagande för alla medarbetare. Utvecklingssamtalet ska leda fram till en skriftlig individuell utvecklingsplan där både medarbetarens och verksamhetens behov och förutsättningar inkluderas. För bolag i Göteborgs Stad gäller motsvarande, men med de egna kollektivavtalen som grund.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet säkerställer chefen att arbetsplatsen erbjuder de förutsättningar som sina medarbetare behöver för att utföra sitt arbete på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och sätta mål för arbetsmiljön. Risker i arbetsmiljön ska dokumenteras och handlingsplaner upprättas. Personalekonomiska konsekvenser av sjukfrånvaro, personalomsättning, arbetsskador med mera ska beräknas och beaktas.

Här kan du läsa om ditt arbetsgivaransvar.