Arbetsrätt


Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister.

Individuell arbetsrätt

Exempel på lagar inom den individuella arbetsrätten är:

  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Semesterlagen
  • Föräldraledighetslagen
  • Arbetstidslagen
  • Diskrimineringslagen (särskilt 2 kap. 1-4 §§)
  • Lag om offentlig anställning (LOA)

Bestämmelserna i lagstiftningen kan i vissa fall ersättas av regleringar i kollektivavtal. För medarbetare i stadens förvaltningar är det mest omfattande kollektivavtalet HÖK med bilagan Allmänna Bestämmelser (AB) som tecknas av arbetsgivarorganisationen SKR och fackliga organisationer. Förutom HÖK/AB finns flera gällande kollektivavtal för arbetsgivaren, både sådana som tecknats centralt av SKR och lokalt av arbetsgivaren Göteborgs Stad. Medarbetare i stadens bolag omfattas av olika kollektivavtal utifrån respektive arbetsgivarorganisation och de lokala kollektivavtal som tecknats av respektive bolag.

Kollektiv arbetsrätt

Exempel på lagar inom den kollektiva arbetsrätten är:

  • Förtroendemannalagen
  • Medbestämmandelag (MBL)

För Göteborgs Stads förvaltningar gäller kollektivavtalet Samverkan Göteborg som till viss del ersätter MBL. Läs mer om detta under rubriken "Samverkan i Göteborgs Stad". Även i flera bolag finns tecknade kollektivavtal om samverkan.

Arbetsrättsliga tvister

Hanteringen av arbetsrättsliga tvister bygger på ett system med tre nivåer; den lokala förhandlingen (genomförs av arbetsgivaren), centrala förhandlingen (genomförs av arbetsgivarorganisationen) och slutligen den rättsliga prövningen i Arbetsdomstolen. För stadens förvaltningar genomförs lokala tvisteförhandlingar av stadsledningskontoret. För medarbetare som inte är medlem i en facklig organisation avgörs den rättsliga prövningen i tingsrätten utan föregående förhandlingar. Beviljas prövningstillstånd är Arbetsdomstolen sista instans. I lagen om rättegången i arbetstvister (arbetstvistlagen) finns särskilda regler om rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Det finns också bestämmelser i arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket som är straffsanktionerade. Det gäller exempelvis regler om minderåriga, borttagande av skyddsanordningar och skyldighet att anmäla allvarliga olyckor.

Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket har rätt att oanmäld komma till arbetsplatsen för inspektion. Men oftast får arbetsgivaren veta i förväg att de tänker komma på besök. Här kan du läsa om hur en inspektion går till. 

Sammantaget kan såväl den juridiska personen som tjänstepersoner och förtroendevalda drabbas av påföljder.

Läs mer i arbetsmiljölagen.