Behandling av ärende


Det finns i huvudsak tre moment i behandlingen av ett ärende: föredragning, debatt/överläggning och beslut.

Principiell beskaffenhet eller särskild vikt

Inför beslut i bolagsstyrelsen ska styrelseledamöterna särskilt uppmärksammas på huruvida ett ärende är av sådan principiell betydelse eller av sådan vikt att frågan ska hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Dessa ärenden ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Det är styrelsens ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Detta framgår av bolagets ägardirektiv.

Nämnden har liknande krav men styrs direkt av kommunallagens femte kapitel. Lagen anger att det är kommunfullmäktiges uppgift att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Delar i behandlingen av ett ärende

Det finns i huvudsak tre moment i behandlingen av ett ärende: föredragning, debatt/överläggning och beslut. Till vänster kan du klicka dig fram och läsa mer om dessa.