Medborgardialog


Medborgardialog kallas de dialoger som är initierade av politiken i syfte att utbyta tankar och idéer kring samhällsfrågor.

Genom medborgardialoger kan politiska beslutsunderlag breddas med synpunkter och inspel från de som bor och verkar i staden. I medborgardialoger kan även personer som ännu inte har rösträtt komma till tals.

Medborgardialog är en del av den politiska styrningen

Det kan både röra beslut i nämnder/bolagsstyrelser, eller i kommunfullmäktige. Respektive nämnd initierar dialog med medborgarna i ett särskilt ärende eller i en särskild fråga.

Kommunfullmäktige antog 2014 principer för medborgardialog i Göteborg. Dessa ska vara vägledande vid alla dialoger.

Principer för medborgardialog

  • Perspektiv om allas lika värde, ett demokratiskt och hållbart samhälle grundar dialogen.
  • Dialog ska övervägas vid förslag som direkt och i betydande grad rör invånarna.
  • När beslut är fattat om att ha dialog ska medborgarna minst bli hörda.
  • Göteborgs Stad ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter till deltagande.
  • Barn och ungas rätt att komma till tals ska särskilt beaktas.
  • Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas.
  • De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet.

Aktuella öppna medborgardialoger hittar du i Kalendarium för Göteborgs Stad.

Många dialoger sker också inom stadsutveckling.

Vill du lära dig mer?

Gör SKR:s e-utbildning som riktar sig till förtroendevalda i landets kommuner och regioner.