Lönebildning och lönesättning

De olika arbetsgivarorganisationer som kommunen Göteborgs Stad tillhör tecknar centrala avtal med respektive arbetstagarorganisation. Det innebär att villkoren varierar mellan bolags- och nämndverksamheten.

Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap samt Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap styr kommunens lönebildning och lönesättning. Policyn och riktlinjen anger inriktningen för arbetet oavsett vilket kollektivavtal som gäller för verksamheten. Den anger bland annat att Göteborgs Stads löner ska vara sakliga, jämställda och konkurrenskraftiga som grund för långsiktig kompetensförsörjning.  

Roller och ansvar inom Göteborgs Stads lönebildning:

  • Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen anger den långsiktiga och övergripande lönepolitiken samt förutsättningar för Göteborgs Stads lönebildning. Detta sker bland annat genom kommunfullmäktiges budgetbeslut och för nämnderna också genom tecknade kollektivavtal.
  • Nämnder och bolagsstyrelser tillämpar lönepolitiken och gör strategiska ställningstaganden kring förutsättningarna för lokal lönebildning med utgångspunkt från sina respektive kollektivavtal. I nämnden och bolagsstyrelsen tas även beslut om budgetförutsättningar för lönebildningen
  • Lönesättande chef ansvarar för den individuella lönesättningen för sina medarbetare, samt är delaktig i och bidrar till förvaltningens/bolagets övergripande ställningstaganden i samband med den lokala lönebildningen.

Genom att arbeta med lönepolitiken förbättras möjligheten att använda lönen som instrument för att förändra och förbättra verksamheten, liksom möjligheten att möta medarbetarnas förväntningar på en individuell lön som sätts i samtal mellan chef och medarbetare.

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad utifrån arbetets svårighetsgrad, hur väl medarbetaren motsvarar kraven i befattningen, medarbetarens resultat och prestation samt marknadslöneläget för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Det innebär bland annat att det inte finns några garantier om löneökning till individen, utan att lönen varierar i första hand beroende på medarbetarens måluppfyllelse och resultat. Det är chefen som motiverar grunderna för lönen i dialog med medarbetaren.

En förutsättning för en välfungerande individuell lönesättning är att arbetsgivaren har långsiktiga lönepolitiska riktlinjer och verksamhetsanpassade bedömningskriterier som också är kända och diskuterade med medarbetarna i organisationen.

Vill du veta mer?

På SKR:s hemsida finns en sammanställning om vilka lagar som rör personalens anställning.

För bolagens del finns informationen hos respektive arbetsgivarorganisation: