Exempel om beslutsordning


När det efter överläggningen finns tre eller flera yrkanden i ett ärende ska ordförande klargöra vilka förslag som ska ställas mot varandra och i vilken ordningsföljd (propositionsordning/beslutsordning) som förslagen ska ställas.

Ordförande kontrollerar vilka av förslagen som är motförslag till huvudförslaget. Förslagen måste utformas så att de kan besvaras med Ja eller Nej. Ordförande ska fråga mötet om de godkänner propositionsordningen.

Yrkanden kan delas upp i två kategorier: formella och materiella yrkanden.

Det är viktigt att de olika kategorierna av yrkanden behandlas var för sig i en propositionsordning så att inte ett materiellt yrkande ställs mot ett formellt yrkande. Formella yrkanden ska alltid prövas först eftersom de påverkar beslutsgången och ärendet kanske inte ens kommer att avgöras under pågående sammanträde. Tilläggsyrkanden prövas alltid sist.

Exempel: Under debatten/överläggningen har följande yrkanden framförts.

  • Person A - Bifall till förvaltningens/bolagets förslag
  • Person B – Bifall till eget yrkande
  • Person C – Yrkar återremiss.

Eftersom det finns ett formellt yrkande – återremiss – börjar ordförande att fråga mötet om ärendet ska återremitteras. Svarar majoriteten Nej på återremiss går ordförande till nästa del i propositionsordningen.

Ordförande: ”Beslutar nämnden/styrelsen enligt Person A:s förslag?” (Här svarar de som röstar Ja)

Ordförande: ”Beslutar nämnden/styrelsen enligt Person B:s förslag?” (Här svarar de som röstar Ja)

Ordföranden lyssnar efter vilket ”ja” som flest anslöt sig till.

Ordförande: ”Jag finner att Person A:s förslag har bifallits.” Här väntar ordförande några sekunder innan klubbslaget ifall någon begär omröstning (votering).