Göteborgs Stads uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet


Arbetsgivaren har ansvaret för att det finns en övergripande arbetsmiljöorganisation. Lagstiftaren trycker på vikten av att det vid uppgiftsfördelning klargörs vem som ansvarar för att arbetsmiljöreglerna följs. Tydligheten ska vara större ju längre ut i organisationen uppgiftsfördelningen görs. Konsekvensen av en otydlig uppgiftsfördelning innebär att ansvaret ligger kvar på den närmast högre nivån.

Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljö­arbetet fördelas. Grundprincipen för arbetsmiljöarbetet i Göteborgs Stad är att den som har bäst förutsättningarna att arbeta förebyggande så att ohälsa och olycksfall kan undvikas har ett arbetsmiljöansvar. Principen visas i bilden.

Mottagaren av fördelningen ska ha rätt förutsättningar i form av tillräckliga kunskaper, beslutsbefogenheter och ekonomiska resurser för att kunna vidta åtgärder för att förebygga olycksfall och ohälsa samt främja en god arbetsmiljö.

Fördelning

Organisationens direktör ska (om det inte är uppenbart obehövligt) fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer inom deras respektive verksamhetsområde. Fördelning kan därefter ske i fler chefsnivåer samt till andra nyckelpersoner i verksamheten. Varje chef är arbetsgivarföreträdare och har ett ansvar för verksamheten och arbetsmiljöarbetet inom sitt område.

Returnering

Upplever mottagaren av uppgiften att förutsättningar (kunskaper, beslutsbefogenheter och ekonomiska resurser) saknas, ska hen anmäla det till den som har fördelat ut uppgiften och kanske även använda sig av möjligheten att returnera en tilldelad uppgift. Returnering ska vara skriftlig.

Uppföljning

Uppgiftsfördelningar ska följas upp, förslagsvis i medarbetarsamtal. Den som har fördelat uppgiften ska se till att den som mottagit uppgiften har uppfattat och sköter den på ett korrekt sätt. Har det inte fungerat ska åtgärder vidtas, exempelvis genom att justera i chefens förutsättningar. 

Högsta tjänstepersonens arbetsmiljöansvar

Vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter krävs en förståelse för de olika organisationsformerna och innebörden av att kommunen hanterar olika juridiska personer. Skillnaden mellan aktiebolag och nämndverksamheten är bland annat var lagstödet finns för att ge verkställande direktören (VD) eller förvaltningsdirektören deras uppdrag/instruktioner. Med stöd av kommunallagen ger nämnden instruktion till förvaltningsdirektören hur förvaltningen ska ledas. Det ska jämföras med aktiebolagslagen där den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I praktiken innebär det att respektive direktör sköter den löpande verksamheten och som en del av detta även arbetsmiljöfrågorna.

Arbetsmiljöansvaret ligger alltid kvar hos arbetsgivaren, men med utgångspunkt i sina instruktioner kan respektive direktör fördela arbetsmiljöuppgifter i sin verksamhet till direkt underställda chefer. Dessa kan i sin tur fördela uppgifter vidare i fler chefsled eller till nyckelpersoner. För att göra det så måste det finnas ett klart och otvetydigt behov av fördelning, exempelvis för att verksamheten har den storleken att direktören inte rimligen kan ha överblick över alla detaljer.