Vilka sorters styrande dokument har vi?


Styrande dokument förmedlar olika typer av styrning och därför finns olika kategorier som benämns i enlighet med vad de innehåller. Kommunfullmäktige har beslutat om en struktur för de styrande dokument som tas fram och beslutas inom Göteborgs Stad, och hur de ska benämnas. Bilden ovan visar såväl struktur som de olika dokumentsorterna.

Göteborgs Stads struktur för styrande dokument

Strukturen är indelad i två kategorier; kommunala föreskrifter och planerande och reglerande styrande dokument. Dessa kategorier är i sin tur indelade i olika grupper. Kommunala föreskrifter ska enligt kommunallagen på ett samlat sätt finnas tillgängliga för allmänheten. Detta ska ske samlat på kommunens webbplats.

Hur de benämns och styr

Kommuner har på flera områden, av riksdag och regering, fått rätten att anta taxor och avgifter samt lokala föreskrifter som riktar sig mot enskild. Gruppen Normgivning mot enskild är stadens samlingsbegrepp för normgivande dokument som vänder sig mot enskild. Lokala föreskrifter är regler som anger absoluta normer och ska liksom lagtext vara tydliga och inte innehålla formuleringar som låter den enskilde att göra egna tolkningar. De ska sätta gränser och förbjuda vissa beteenden. Med begreppet enskild menas i detta sammanhang; fysisk eller juridisk person som inte är en myndighet eller annat offentligt organ. Termen används som motsats till allmän eller det allmänna.

Kommunallagen ger kommunfullmäktige rätt att besluta om sin organisation och verksamhetsformerna för denna. Genom gruppen Riktade styrande dokument fastställer fullmäktige uppdrag och befogenheter för nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund med flera. Det finns också riktade styrande dokument som riktar sig mot en specifik funktion, till exempel en förvaltningsdirektör eller verkställande direktör.

Den politiska viljeinriktningen över tid styrs av kommunfullmäktiges budget men även av dokumenten inom gruppen Planerande styrande dokument. Dessa anger vad organisationen ska göra framåt. De anger en färdriktning och ofta målsättning för en bestämd period. Dessa styrande dokument ska genomföras, men är underordnade kommunfullmäktiges budget (se avsnitt Om planerande styrande dokument).

Kommunens verksamheter har också att förhålla sig till gruppen Reglerande styrande dokument som är normativa till sin karaktär och styr organisationens handlande, exempelvis policys, riktlinjer och regler (se avsnitt Om reglerande styrande dokument).

Det är viktigt att Göteborgs Stad inte har fler styrande dokument än vad som behövs för att styra verksamheten (se avsnitt Att styra med styrande dokument).