Vårt systematiska arbetsmiljöarbete


Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska sätta egna mål för arbetsmiljön och bedriva ett systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete. Det omfattar kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning av såväl fysiska som organisatoriska och sociala förhållanden. Detta gäller på organisations-, grupp- och individnivå. Arbetet innefattar även ett aktivt arbete med arbetsanpassning och rehabilitering.

Nämnder och bolagsstyrelser ska göra en strategisk behovsanalys och efter dessa behov anlita företagshälsovård som har ramavtal med Göteborgs Stad. Rehabilitering ska göras tidigt och aktivt.

Som förtroendevald i nämnd eller bolagsstyrelser ska du framförallt verka i styrdelen av processen med arbetsmiljöpolicy och mål samt den årliga uppföljningen. Övriga delar hanteras av verksamheten. Hur nämnd eller bolagsstyrelse ska styra arbetsmiljöarbetet finns angivet i Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap som beslutats av kommunfullmäktige. Ser du vid den årliga uppföljningen att det finns brister så bör förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet i bolaget/förvaltningen ses över. Bilden ovan visar hur de centrala aktiviteterna i systematiskt arbetsmiljöarbete leder till ständiga förbättringar.

Som stöd för arbetet med SAM finns i Göteborgs Stads HR-processer hjälp och stödmaterial.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderar alla arbetsmiljöförhållanden. Det innebär exempelvis att arbetet mot diskriminering, trakasserier (inkluderat sexuella trakasserier) och kränkande särbehandling ingår i SAM. Även arbetet mot hot och våld är en del av SAM.

För att säkerställa att Göteborgs Stad bedriver en effektiv rehabilitering och fullgör sitt rehabiliteringsansvar ska stadens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering följa Göteborgs Stads regler för arbetsanpassning och rehabilitering.