Figur: PDSA-hjulet; Plan, Do, Study, Act

Vår systematik

Kommunens verksamheter ska göra rätt sak, på rätt sätt och med de resurser som kommunen förfogar över. Det är många delar som ska tas om hand i styrningen och hållas ihop som en röd tråd genom vår organisations olika nivåer.

Varför gemensam systematik?

Vårt grunduppdrag ska utföras, lagar och andra författningar ska följas. De lång- och kortsiktiga politiska besluten ska bli verklighet och vår service och tjänster och dess kvalitet ska utvecklas för att tillgodose rättigheter och behov för dem vi är till för.

Nämnder och bolagsstyrelser och deras verksamheter behöver också arbeta tillsammans över organisatoriska gränser för göteborgarnas nytta. Med ett likartat och systematiskt arbetssätt över staden har vi bättre förutsättningar att få alla delar på plats.

PDSA-hjulet

I Göteborgs Stads styrning ska vi inte bara förvalta det vi är satta att göra utan sträva efter att utveckla verksamheten till det bättre. I kommunen använder vi den etablerade PDSA-metodiken som förebild för att hålla en konsekvent röd tråd från planering till utveckling. Planering måste föregå genomförande för att vi ska ägna oss åt rätt saker. Genomförande måste följas upp för att vi ska förstå hur det går och varför, så att vi kan förbättra oss där det får störst effekt. Att lära för att kunna utveckla är viktigt i denna systematik. I momenten ska invånares, brukares, kunders och medarbetares delaktighet och inflytande eftersträvas. De är viktiga parter i det systematiska förbättringsarbetet.

I Göteborgs Stad har vi beslutade arbetsformer kopplat till dessa moment för att få dem att hänga ihop. Vi har framförallt krav på hur och när planering, uppföljning och rapportering ska ske i vår planerings- och uppföljningsprocess, samt inom intern kontroll (se avsnitt Styrning, uppföljning och kontroll).

Samtidigt förväntas vi arbeta systematiskt när vi genomför och förbättrar verksamheten och kvaliteten på våra tjänster. Flera av våra verksamheter regleras av lagstadgade krav på systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar alla moment.

Planerings-, budget- och uppföljningsåret

Nämnd/bolagsstyrelse ska i samband med planerings-, budget- och uppföljningsarbetet särskilt följa Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. Den ska läsas tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. Båda är beslutade av fullmäktige. Enligt riktlinjen ska nämnder och bolagsstyrelser även tillämpa en jämlikhets- och jämställdhetsintegrerad planerings-, budget- och uppföljningsprocess.

Nämnd och bolagsstyrelse ska även följa den tidplan för det kommungemensamma planerings- och uppföljningsarbetet som fastställs i årliga anvisningar av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställer en årsplan för när och vad nämnder och styrelser ska rapportera under året.

Nämnd och bolagsstyrelse ska årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt egna planerings- och uppföljningsarbetet som är i enlighet med stadens gemensamma anvisningar.

De nämnder/bolagsstyrelser som har verksamhet som utförs av privata utförare där kommunen är huvudman ska även kontrollera och följa upp dess verksamhet. Uppföljningen har två övergripande syften:

  • Kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal.
  • Underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och tjänsterna till invånarna.