Samverkan i nämnd

Utifrån SKR:s centrala samverkansavtal finns ett lokalt kollektivavtal Samverkan Göteborg som gäller för förvaltningarna i kommunens nämnder.

Samverkan Göteborg är ett lokalt kollektivavtal som gäller för förvaltningarna i kommunens nämnder. Flera av kommunens bolag har träffat egna avtal med sina kollektivavtalsparter.

På varje förvaltning ska lokala parter ta fram egna samverkansöverenskommelser som tydliggör förvaltningens samverkansorganisation.

Samverkan i Göteborg Stads förvaltningar

Samverkan är en metod för att möjliggöra en tidig, konstruktiv och förtroendefull dialog mellan arbetsgivare och fackliga företrädare. Arbetsgivaren ansvarar för att löpande informera om frågor som är viktiga för verksamheten samt att frågor lyfts för partssamverkan inför beslut. Dialogen i samverkansgruppen förs med gemensam ambition att om möjligt uppnå enighet innan arbetsgivaren fattar beslut. Genom denna hantering omhändertas delar av förhandlings- och informationsskyldigheten enligt MBL samtidigt som aspekter som rör arbetsmiljö kontinuerligt lyfts fram och hanteras.

Samverkan Göteborg kopplar ihop medbestämmande och arbetsmiljö. Avtalet ger förutsättningar för att ta tillvarata medarbetarnas kompetens, initiativ och engagemang vilket bidrar till välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till dem vi är till för samtidigt som arbetsmiljöperspektivet tas tillvara.

Forum för samverkan

Samverkan Göteborg ger verktyg och forum för en väl fungerande samverkan och ett arbetsmiljöarbete som utgår från arbetsplatsen i frågor som rör verksamheten och dess utveckling. Samverkan genomförs på två olika sätt

  • Direkt samverkan: där medarbetare och chef möts för dialog vid utvecklingssamtal och på arbetsplatsträff (APT).
  • Partssamverkan: där arbetsgivare och fackliga företrädare möts som parter i förvaltningens samverkansgrupper.

 Arbetsmiljöarbete i samverkan

Arbetsmiljöfrågor i stadens förvaltningar hanteras inom ramen för samverkansorganisationen. De partsammansatta samverkansgrupperna har roll som skyddskommitté. I den rollen ska de bland annat delta i planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

När arbetsmiljöarbetet sker i samverkan kan fler bidra med sin kompetens och erfarenheter för att allsidigt belysa frågor. Därigenom blir arbetsmiljöperspektivet en naturlig del i verksamhetsutveckling och beslutsunderlag.

Värde med samverkan

I en organisation med väl fungerande samverkan finns utrymme och lyhördhet för skilda argument och perspektiv. Arbetsgivarens företrädare får i dialog med medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud ett viktigt stöd att belysa beslutsunderlagen allsidigt. Dessutom kan fattade beslut bli enklare att genomföra eftersom en fungerande samverkansprocess har bidragit till förståelse och kunskap om den rådande situationen. Delaktighet och inflytande i sig en också en viktig friskfaktor.