Fotograf: Lo Birgersson

Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart


Hur vi lever våra liv spelar stor roll både för vårt välbefinnande och hälsa men ger även upphov till miljökonsekvenser. Därför arbetar Göteborgs Stad aktivt genom sina nämnder och styrelser med att skapa förutsättningar för de som besöker, bor och arbetar i Göteborg att leva hållbart.

Göteborgs Stad ska använda alla de verktyg och styrmedel som staden förfogar över för att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Med andra ord ska staden göra det hållbara valet till standard.

Strategin innebär

  • Göteborgs Stad planerar Göteborg på ett sätt som underlättar en hållbar livsstil.

  • Göteborgs Stads tjänster, service och evenemang är alltid miljö- och klimatsmarta.

  • Göteborgs Stad bidrar med användbara verktyg, kommunicerar med och ger råd till göteborgarna och civilsamhällets organisationer om vad de själva kan göra för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

  • Göteborgs Stad underlättar utvecklingen av delningsekonomi för göteborgarna.

  • Göteborgs Stad tar vara på idéer och bjuder in civilsamhällets organisationer till att samskapa lösningar för ett hållbart Göteborg.

Rapporter

I uppstarten av samordningsuppdraget med strategin har Göteborgs Stad tagit fram en rapport som utgör ett kunskapsunderlag utifrån aktuell forskning på området. Syftet är att förtydliga olika perspektiv på Leva hållbart och de komplexa sambanden som finns.

Kunskapsunderlag strategin Leva hållbart

Sammanfattningsrapport som redovisar ett urval av det arbete som skett inom strategin, från programstart hösten 2021 fram till oktober 2023.

Sammanfattningsrapport 2023 - Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart

Ansvar för strategin

Ansvarig nämnd/styrelse: Demokrati- och medborgarservice

Strategisamordnare

Tove Lund, e-post: tove.lund@demokratimedborgarservice.goteborg.se

– Vi blir kloka tillsammans, intervju med Tove Lund