Så ska vi nå miljö- och klimatmålen!


Göteborgs Stad behöver öka takten i omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030. Det visar årets uppföljning av målen i Göteborgs stads miljö- och klimatprogram. För att ytterligare förstärka stadens handlingskraft och ansvarstagande för miljö- och klimatmålen anordnade miljöförvaltningen ett event där några av stadens ledande politiker, förvaltningsdirektörer och bolags-VD:ar samtalade om hur omställningen ska gå till.

Tidigare i år följdes målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 upp för första gången. Resultatet visade att det krävs omfattande omställning för att ha möjlighet att nå stadens miljömål: ökad biologisk mångfald, ett koldioxidavtryck nära noll och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna. Med anledning av detta anordnade miljöförvaltningen ett event som syftade till att stärka stadens handlingskraft och ansvarstagande för att öka takten i omställningen till en ekologiskt hållbar stad. Eventet syftade också till att sprida kunskap om uppföljningen och hur staden ligger till i arbetet med att nå miljö- och klimatmålen.

Torsdagen den 16 november 2023 samlades nyckelaktörer för miljö- och klimatarbetet i Göteborgs Stad för samtal utifrån resultatet i miljömålsuppföljningen. Såväl medarbetare och förtroendevalda politiker i Göteborgs Stad, som representanter från näringsliv, akademi och civilsamhället fyllde Palmstedtsalen i Chalmers kårhus för att höra förvaltnings- och bolagsdirektörer samt politiker från stadens nämnder och styrelser samtala om arbetet med miljömålen i sina verksamheter. Samtalen berörde förändringar dels i det dagliga arbetet, dels på en mer övergripande nivå. Ett återkommande ämne var behovet av att samverka för att kunna hantera de komplexa problem som samhället står inför.

Karin Pleijel hälsade välkomna

Förmiddagen inleddes av Karin Pleijel, kommunalråd och ordförande i miljö- och klimatnämnden. Hon poängterade behovet av att tänka nytt för att lyckas skapa systemförändringar för ett mer hållbart samhälle. Staden har förmåga att mobilisera för omställning, påpekade Karin. Det gjordes under coronakrisen och det är möjligt att göra även när det kommer till de miljörelaterade kriser som samhället står inför.

Karin Pleijel både inledde och avslutade seminarietKarin Pleijel både inledde och avslutade seminariet.

Resultat och slutsatser från uppföljningen av mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Därefter påminde Anna Ledin, direktör på miljöförvaltningen, om de övergripande rekommendationerna i miljömålsuppföljningen för stadens fortsatta arbete med att nå miljö- och klimatmålen. Det handlar bland annat om vikten av att alla stadens nämnder och bolag tar ansvar för att nå målen, liksom behovet av att skapa samsyn mellan tjänstepersoner och politiker om hur staden ska ta sig framåt.

Anna Ledin presenterade hur det går med stadens miljö- och klimatmål och var moderator för seminariet.

Anna Ledin presenterade hur det går med stadens miljö- och klimatmål och var moderator för seminariet.

Panelsamtal: Så tar vi ansvar för att nå målen

När det var dags för det första panelsamtalet tog några av stadens förvaltningsdirektörer och VD:ar plats på scen: Lotta Nibell, VD för Got event; Marianne Erlandsson, direktör på förvaltningen för kretslopp och vatten; Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg; Per-Henrik Hartmann, VD för HIGAB och Älvstranden utveckling; Per-Anders Gustafsson VD för Göteborg Energi.

Paneldeltagarna berättade om vad de anser att deras verksamheter främst bör arbeta med kopplat till rekommendationerna. Här lyftes bland annat åtgärder kopplat till olika tekniska lösningar och att optimera verksamheten genom att till exempel energieffektivisera.

Ett annat typ av arbetssätt som nämndes är att staden kan använda evenemang som arena för att inspirera besökare till mer hållbara beteenden.

Ytterligare aspekter som togs upp var att nyttja och efterfråga den kompetens som finns bland medarbetare i Göteborgs Stad samt att stärka samverkan på nationell nivå, exempelvis för att säkra framtida elförsörjning.

Per-Henrik Hartmann och Lotta Nibell.

Per-Henrik Hartmann och Lotta Nibell.

Marianne Erlandsson och Patrik Andersson.

Marianne Erlandsson och Patrik Andersson.

Per-Anders Gustafsson.

Per-Anders Gustafsson.

Så skapar vi förutsättningar för att ställa om från linjär till cirkulär ekonomi

Programmet fortsatte med att Diana Ghinea och Tedd Bergman, styrelseordförande respektive VD för Göteborg Stads Leasing AB, gav exempel på hur deras verksamhet arbetar med omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. Hur gör man när man vet vad man vill uppnå, men inte vet vägen dit? För det menade Tedd att ledarskapet är en viktig faktor som behöver ledorden: mod, nyfikenhet och uthållighet.

Diana Ghinea och Tedd Bergman.

Diana Ghinea och Tedd Bergman.

Diana Ghinea och Tedd Bergman.

Panelsamtal: Så ställer vi om till en ekologiskt hållbar stad

Dagens andra panelsamtal utgick från de tre målen i stadens miljö- och klimatprogram om ökad biologisk mångfald, ett koldioxidavtryck nära noll och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna. Panelen fick svara på vad som behöver göras kopplat till respektive mål, samt hur deras verksamhet tar ansvar för det.

Deltagare under samtalet mellan ledande politiker i stadens nämnder och styrelser var Kalle Bäck, andre vice ordförande för GotEvent och Higab; Jöran Fagerlund, ordförande Kretslopp och vattennämnden; Jesper Berglund, ordförande i nämnden för demokrati och medborgarservice; Johannes Hulter, ordförande för stadsbyggnadsnämnden; Joakim Larsson, ordförande för stadsmiljönämnden; Björn Jedvert, andre vice ordförande i nämnden för demokrati och medborgarservice; Eva Ternegren, ordförande i nämnden för inköp och upphandling; Gunnar Westerling, ordförande i Göteborg Energis styrelse och Patrik Höstmad, andre vice ordförande för exploateringsförvaltningen.

Relaterat till målet om naturen lyftes bland annat behovet av att planera grönområden effektivt, med förutsättningar för både biologisk mångfald och aktivitet samt att ställa krav på inköp av ekologisk mat.

Samtalet kring målet om klimatet handlade exempelvis om tekniklösningar för att minska utsläppen som är kopplade till fjärrvärmesystemet, en mer energieffektiv dricksvattenproduktion samt behovet av att kunna mäta klimatpåverkan från olika åtgärder.

Samtalet hade även fokus på medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande.

När det gällde målet om människan var fokus på olika åtgärder för att förbättra livsmiljöerna i staden. Det rörde bland annat att införa klimatzon 3 i innerstaden och att skapa en bättre överblick över projekt i staden som kan riskera att bidra till höga bullernivåer. Även här lyftes vikten av medborgarinvolvering för att ta vara på goda idéer.

Kalle Bäck, Jöran Fagerlund, Jesper Berglund, Johannes Hulter, Joakim Larsson, Björn Jedvert, Eva Ternegren, Gunnar Westerling och Patrik Höstmad

Kalle Bäck, Jöran Fagerlund, Jesper Berglund, Johannes Hulter, Joakim Larsson, Björn Jedvert, Eva Ternegren, Gunnar Westerling och Patrik Höstmad.

Avslutning och summering

Förmiddagen avrundades med en summering av Karin Pleijel. Hon delade också med sig av några reflektioner från samtalen och framhöll att det ingjuter hopp att få höra om det arbete som pågår i staden – hopp som behövs i det fortsatta arbetet, utifrån den verklighet samhället befinner sig i.

Mitt åtagande — personliga bidrag från dagens talare

Avslutningsvis rullade bilder med personliga åtaganden från dagens talare för att bidra till att nå målen i miljö- och klimatprogrammet:

 • ”Mitt åtagande är att fortsätta skapa möjligheter för att alla som vill bidra till att Göteborgs Stad ska kunna nå sina miljö- och klimatmål ska få chans att delta i arbetet.” Anna Ledin, direktör miljöförvaltningen
 • ”Mitt åtagande för att Göteborgs stad ska lyckas nå miljö och klimatmålen är att Göteborg Energi producerar enbart energi av förnybara bränslen och återvunnen energi.” Gunnar Westerling, Ordförande Göteborg Energis styrelse
 • ”Mitt åtagande är att jag genom mina uppdrag som ordförande i nämnden för inköp och upphandling och som ersättare i kommunfullmäktige ska fokusera på att uppnå målet att andelen ekologiska livsmedelsinköp ska vara 70 procent senast 2026. Jag vill också arbeta hårt för att klimatutsläppen från stadens transporter ska minska kraftigt och att andelen återbrukade produkter som erbjuds på ramavtal ska öka med 10 procent inom två år.” Eva Ternegren, Ordförande nämnden för inköp och upphandling
 • ”Mitt åtagande för att Göteborgs Stad ska lyckas nå miljö- och klimatmålen är att ligga på om den demokratiska förankringen i omställningsprocessen.” Jesper Berglund, ordförande Nämnden för demokrati och medborgarservice
 • ”Mitt åtagande för att Göteborgs Stad skall lyckas nå miljö- och klimatmålen är att ge alla göteborgare möjligheten att lätt göra smarta klimatval, samt ställa om så att hela staden arbetar efter minskade och med målsättning noll utsläpp.” Björn Jedvert, andre vice ordförande Nämnden för demokrati och medborgarservice
 • ”Mitt åtagande för att Göteborgs Stad ska lyckas nå miljö- och klimatmålen är att säkerställa Energi för omställning och hållbar tillväxt.” Per-Anders Gustafsson, VD Göteborg Energi
 • ”Mitt åtagande för att Göteborgs Stad ska lyckas nå miljö- och klimatmålen är att stärka vår förmåga att gå från testpiloter till att etablera nya arbetssätt.” Marianne Erlandsson, direktör Kretslopp och vatten
 • ”Jag kommer att säkerställa att vi beaktar stadens klimat- och miljömål i våra styrelsebeslut.” Diana Ghinea, ordförande i styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB
 • ”Mitt åtagande för att Göteborgs Stad ska lyckas nå miljö- och klimatmålen är att verka för att evenemang och byggnader ska minska sitt klimatavtryck.” Kalle Bäck, andre vice ordförande i styrelsen för Higab och Got Event
 • ”Mitt åtagande är att arbeta för en klimat- och resurseffektiv verksamhet, vilket också är ett av målen i vår verksamhetsplan.” Lotta Nibell, VD GotEvent
 • ”Genom min roll ska jag leda en organisation som har förmågan att hantera det arbetssätt som krävs för att lyckas med strategin Cirkulär Ekonomi. Jag ska välkomna komplexiteten och skapa det ledarskap som krävs för att staden ska nå sina mål. Jag ska också använda mitt mod, min nyfikenhet och min uthållighet när jag på olika sätt stöttar organisationen att hitta nya vägar framåt.” Ted Bergman, VD Göteborgs Stads Leasing AB
 • ”Mitt åtagande för att Göteborgs Stad ska lyckas nå miljö- och klimatmålen är främst att driva på, efterfråga information och skapa förutsättningar för att miljöförvaltningen och de strategiansvariga kan lyckas med sina delar av arbetet. Även vara en tydlig röst externt i dessa frågor och föra dialog med olika viktiga aktörer i göteborgssamhället.” Karin Pleijel, ordförande miljö- och klimatnämnden.

Text: Rosanna Lilja, miljöförvaltningen
Foto: Ulrik Fallström, miljöförvaltningen

Mer information om eventet och fullständigt program finns här: Anmäl dig till eventet – Så ska vi nå miljö- och klimatmålen!

Det finns även en artikel i tidningen Vårt Göteborg.
Så ska Göteborgs Stad nå miljö- och klimatmålen (vartgoteborg.se)