Fotograf: Lo Birgersson

– Grönt och blått är livsviktigt


Intervju med Anna Svensson och Martin Knape som delar på rollen som ansvariga för strategin Vi planerar för en grön och robust stad.

Målet med strategiarbetet är att Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald, vilket betyder att staden ska ha tillräckligt med olika typer av natur och livsmiljöer för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och naturens ekosystemtjänster. Göteborg ska också bidra till den biologiska mångfalden regionalt, nationellt och globalt.

– Många har säkert hört om FN:s stormöte i Montreal i december förra året där världens länder samlades för att anta ramverk om hur vi skyddar och utvecklar vår biologiska mångfald och ekosystemtjänster. I strategiarbetet samlar vi stadens arbete med dessa frågor, förklarar Anna.

– Det viktigaste med strategiarbetet är att vi riktar fokus på de blågröna värdena och stadens arbete med ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Det handlar om både den befintliga staden och det som planeras och ska byggas, säger Martin.

Mer fokus på blågröna stråk

Orsakerna till förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster är bland annat förändrad markanvändning och överutnyttjande av naturresurser.

– Vi ska fortsätta att bygga ut staden, men det behöver ske med mer fokus på att bevara och utveckla blåa och gröna värden och strukturer. En stor del av arbetet kommer att handla om nya metoder och arbetssätt, kunskapshöjning, bättre beslutsunderlag och förståelse för frågorna, berättar Martin.

– Strategin innebär att vi jobbar mycket mer gemensamt över bolags- och förvaltningsgränserna. Att vi kraftsamlar. Det blir mycket mer effektivt. Vi har haft fem workshops med deltagare från olika förvaltningar och bolag, tillsammans har vi arbetat fram en färdplan för 2023, säger Anna.

Ekosystemtjänster kostar

– Vi kommer att jobba mycket med hur vi bättre kan värdera ekosystemtjänster i stadsutvecklingen. Många tror att ekosystemtjänster är gratis, men så är det inte. Ta pollinering som exempel, det krävs många timmars arbete av människan för att ersätta binas dagsverke, säger Anna.

Markens vattenhållande förmåga är ett annat exempel, har vi inte den rinner regnvatten fort och snabbt och det blir problem med översvämningar som kostar oss stora summor.

– Naturen skickar inga fakturor för utfört arbete, men tar vi bort förutsättningarna för de tjänster som naturen levererar står det oss väldigt dyrt. En utmaning med arbetet är att det är mycket svårt att värdera ekosystemtjänster fullt ut i pengar, vi behöver hitta fler sätt att värdera och kunna jämföra olika alternativ, förklarar Martin.

Klimatanpassningen avgörande fråga

När det gäller klimatanpassning fokuserar strategin på att utveckla stadens förmåga att hantera klimatförändringar. Det kan exempelvis handla om extrema väder med högre temperaturer och längre värmeböljor, högre flöden i vattendrag och intensivare nederbörd samt höjd havsvattennivå.

– Klimatanpassning är en avgörande fråga för den fortsatta utvecklingen och bevarandet av staden. Strategiarbetet kommer att bidra genom att fokusera på naturbaserade lösningar, till exempel att utveckla kantzonerna längs med vattendragen, gröna tak, gröna ytor och dammar för omhändertagande av dagvatten, förklarar Martin.

Den gemensamma bilden inte på plats

Den största utmaningen är samarbetet. Den gemensamma bilden finns inte riktigt på plats ännu.

– Vi jobbar med samma frågor i våra förvaltningar, men på olika sätt. Vi behöver korka arm mer och se på helheten i staden. Kraftsamla kring gemensamma projekt och utmaningar. Vi måste också få fler, framför allt våra beslutsfattare, att förstå vilken positiv inverkan ekosystemtjänsterna har på staden och hur beroende vi är av dem, menar Anna.

– Vi måste förstå värdet och nyttan av naturen, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Gör vi det, på alla nivåer, kommer vi att hantera naturen annorlunda, avslutar Martin.

Anna Svensson är processledare för innovation och forskning på Stadsbyggnadskontoret samt strategiansvarig för strategin Planera för en grön och robust stad i miljö- och klimatprogrammet.

Martin Knape är miljöplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen samt strategiansvarig, tillsammans med Anna, för strategin Planera för en grön och robust stad i miljö- och klimatprogrammet.

Här kan du läsa mer

Göteborgs Stads översiktsplan