Delmål 3: Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter


Vägtrafiken är den näst största källan till geografiska utsläpp av växthusgaser i Göteborg, efter raffinaderierna. Göteborg har som storstad större möjligheter till en högre andel gång och cykel samt kollektivtrafik, liksom till effektivare godstransporter, än Sverige som helhet. Delmålet för trafikens utsläpp är därför satt högre än motsvarande nationella mål.

Delmålet innebär att klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010 och det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2020. Mellan 2010 och 2017 har utsläppen av växthusgaser från transporter i Göteborg minskat med 5,4 procent. 

För att nå delmålet krävs överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik, och av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Vidare behöver användningen av fossila drivmedel upphöra och ersättas med olika förnybara drivmedel och elfordon. De förnybara drivmedlen kommer inte att räcka till en lika stor vägtrafikvolym som idag och dessutom till sjöfart, flyg och arbetsmaskiner samt övriga sektorer. Därför behöver också vägtrafikens volym minska.

Indikationer och målvärden för delmål 3

Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter
Startvärde Målvärde 2023
Målvärde 2030
Utsläpp av växthusgaser från transporter i Göteborg
687 246 ton koldioxidekvivalenter per år (2010)
   Minst 90 procent lägre jämfört med 2010
Årligt vägtrafikarbete, det vill säga antal körda kilometer med alla typer av motoriserade vägfordon, i Göteborg
7 262 000 fordonskilometer (2019)    25 procent lägre jämfört med 2019
Andel av Göteborgs Stads fordon som är fossilfria
55 procent (2019)
100 procent