Delmål 1: Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen


Genom att minska användningen av de ämnen som är utpekade av Kemikalieinspektionen som särskilt skadliga, minskar risken att människor får hälsoproblem i form av exempelvis hormonstörningar, cancer och allergier. Samtidigt bidrar det positivt till djurs och växters livsmiljöer där dessa ämnen riskerar att hamna efter användning. Barn är extra sårbara för påverkan från kemiska ämnen och de exponeras mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt.

Delmålet innebär att stadens förvaltningar och bolag ska fasa ut och till 2030 sluta använda utfasningsämnen, samt halvera användningen av prioriterade riskminskningsämnen. Det gäller ämnen i kemiska produkter och varor som används såväl direkt av stadens verksamheter, som genom de tjänster och entreprenader som upphandlas.

Arbetet med att minska användningen av skadliga ämnen går framåt. Förvaltningar och bolag arbetar med att byta ut produkter med utfasningsämnen. Staden ställer krav på kemikalieinnehåll i upphandlingar och kraven skärps kontinuerligt. Vi behöver utveckla arbetet kontinuerligt, eftersom både nya kemiska ämnen och ny kunskap om ämnens effekter på människors hälsa och miljön ständigt tillkommer.

En förutsättning för att nå målet, utöver att takten måste öka, är att såväl berörda chefer som medarbetare får relevant utbildning i förhållande till ansvar och roller. Det handlar både om att känna till vad lagen kräver och att ha tillräcklig kunskap för att kunna göra bra val vid inköp och upphandling av kemiska produkter och varor, samt i tjänst och entreprenad

Indikationer och målvärden för delmål 1

Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen
Startvärde 2020 Målvärde 2030
Antal kemiska produkter innehållande utfasningsämnen som används i stadens verksamheter
818 unika produkter (2021)
Nära noll
Antal kemiska produkter innehållande prioriterade riskminskningsämnen som används i stadens verksamheter
1 211 unika produkter (2021)
Minskning med 50 procent
Andel byggvaror och produkter i stadens loggböcker i Byggvarubedömningen som har totalbedömningen rekommenderas eller accepteras
Rekommenderas 14 %

Accepteras 77 %.
Årlig ökning