Uppföljning


Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram bildar tillsammans med Göteborgs Stads miljöledningssystem ett kraftpaket för miljöarbetet. Uppföljningen av programmet och miljöledningssystemet är nödvändigt för att vi  ska kunna förbättra våra arbetssätt och snabbare nå programmets mål.

För att se till att det finns ett tydligt fokus på det som behöver göras och för att säkerställa att det som görs får önskvärd  effekt lägger Göteborgs Stad stor vikt vid att följa upp hur vi ligger till gentemot målen i miljö- och klimatprogrammet. Uppföljningen är också viktig för att det snabbt ska kunna gå att hitta och åtgärda eventuella hinder på vägen.

Uppföljning miljö- och klimatprogrammet

Uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet är uppdelat på två huvuddelar; dels uppföljningen av programmets mål och indikatorer, dels uppföljningen av arbetet i programmets strategier.

Uppföljning av mål och indikatorer

Vart annat år görs en samlad uppföljning av hur väl stadens miljö- och klimatarbete uppfyller miljö- och klimatprogrammets mål och indikatorer. Det är miljöförvaltningen som ansvarar för att samla in uppgifterna och för att analysera materialet.

Analysen fokuserar på att besvara följande frågor:

  • Når vi målen i miljö- och klimatprogrammet?
  • Vad görs idag för att vi ska nå målen?
  • Vad krävs för att vi ska nå målen till 2030?

Här kan du läsa senaste rapporten: 

Uppföljning av mål och delmål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier

Strategiarbetet följs upp varje år. Uppföljningen undersöker framförallt om strategiarbetet är förändringsdrivande och utmaningsdrivet – och om det på så sätt verkligen fokuserar på att öka kapaciteten i Göteborgs Stad och skapar förutsättningar för stadens verksamheter att klara av att nå målen i miljö- och klimatprogrammet.

Här kan du läsa senaste rapporten: 

Uppföljning av miljö- och klimatprogrammets strategier 2023

Uppföljning av stadens systematiska miljöarbete

Göteborgs Stads systematiska miljöarbete sker genom Göteborgs Stads miljöledningssystem. Varje år görs stödjande miljörevisioner. I samband med dem sammanställs en rapport med viktiga förbättringsområden för Göteborgs Stad som helhet.

Här kan du läsa den senaste rapporten: 

Uppföljning av Göteborgs Stads systematiska miljöarbete 2023