Beskriv effekter och konsekvenser


När du har identifierat en lämplig lösning, är det sista steget i analysen att beskriva och bedöma effekter och konsekvenser den valda lösningen kan få. En lösnings effekter är den avsiktliga verkan som en lösning har, det vill säga de förändringar som en lösning avser att uppnå för att förbättra miljön. En lösnings konsekvenser kan beskrivas som sidoeffekter av en lösning, det vill säga förändringar som påverkar olika aktörer och områden utöver effekterna som en lösning primärt ska leda till. Effekter och konsekvenser kan vara både positiva och negativa samt beskrivas kvantitativt och/ eller kvalitativt.

Beskriv i första hand kvantitativt

I beskrivningen och bedömningen av lösningens effekter och konsekvenser ska det framgå vilka som i stor respektive liten utsträckning påverkas av problemet samt vilka i samhället som gynnas respektive missgynnas av förslaget. De aspekter som ska belysas kvantitativt ska vara av miljömässig, social och ekonomisk karaktär.

Exempel på miljömässiga aspekter

 • Energianvändning (MWh)
 • Utsläpp (kg CO2, kg partiklar)
 • Flora och fauna (antal arter, antal individer, områden i m2)
 • Kemikalier (kg)

Exempel på sociala aspekter

 • Jämställdhet och jämlikhet (procentuell fördelning)
 • Barn och unga eller vuxna (ålder)
 • Hälsa och levnadsförhållanden (antal personer som påverkas)
 • Arbetsmarknad (antal personer som kommer i arbete)

Exempel på ekonomiska aspekter (hushåll, företag, offentlig sektor)

 • Kostnader (intäkter, utgifter och besparingar)
 • Tidsåtgång (Tidsökning eller tidsbesparing)
 • Företag och marknader (antal företag eller branscher, SME eller stora företag)

Exempel på fler miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter att inkludera kan du hitta på Naturvårdsverkets hemsida och på Tillväxtverkets hemsida. På Statistikmyndighetens hemsida (SCB) kan du hitta mycket statistik om företag, hushåll och offentlig sektor.

Beskriv i andra hand kvalitativt

Oavsett om effekter och konsekvenser är möjliga och/ eller lämpliga att kvantifiera eller inte, är det viktigt att komma ihåg att alla uppskattningar har begränsningar och givna antaganden. Således kan utfallet (bedömningen eller beräkningen) påverkas beroende på vilka antaganden som görs. Det innebär inte att bedömningen eller beräkningen av effekter och konsekvenserna är betydelselös. Syftet med att försöka beskriva effekter och konsekvenser är att avgöra om ett beslut har stor eller liten effekt samt om beslut främjar eller motverkar måluppfyllelse. Det kan till exempel få påverkan på huruvida en hållbar investering genomförs eller inte. Om du inte kan beskriva effekter och konsekvenser kvalitativt, kan du till exempel använda beskrivande ord eller tecken (+/-). Konsekvenser kan även beskrivas som indirekta effekter eller sidoeffekter (se mer nedan).

Sammanställning av exempel på effekter och konsekvenser

EU har sammanställt en lista på exempel med direkta och indirekta effekter kopplat till klimatneutralitet (fritt översatt), se nedan. Om du ska utreda ett förslag som syftar till att öka den biologiska mångfalden blir exemplen i rutan för ”Begränsa klimatförändringarna” och ”Klimatanpassning” i stället indirekta effekter. Indirekta effekter är samma sak som konsekvenser och sidoeffekter.

Direkta effekter Begränsa klimatförändringar
 • Minskade utsläpp av växthusgaser
 • Ökad energieffektivitet eller ökad grad av renovering
 • Minskad energianvändning
 • Ökad tillgång till förnybar stabil och ett rimligt energipris
 • Minskad energifattigdom
 • Överflyttning till mer gång, cykel och kollektivtrafik
 • Minskad användning av personbilar
 • Ökat upptag av fossilfri och koldioxidsnål teknik
Direkta effekter Klimatanpassning
 • Ökad kolinlagring (genom till exempel naturbaserade lösningar)
 • Mer robust och resilient infrastruktur
 • Minskad risk för natur och klimatkatastrofer
 • Ökad förberedelse för osäkra klimateffekter
Indirekta effekter Människors hälsa och miljöeffekter
 • Förbättrad luftkvalité
 • Lägre bullernivåer
 • Ökad säkerhet på väg
 • Minskad effekt från lokala värmeöar
 • Förbättrad mental och fysisk hälsa
 • Förbättrade och mer attraktiva livsmiljöer
 • Ökad fysisk aktivitet och fler aktiva livsstilar
 • Ökad jämlikhet till prisvärt boende
Indirekta effekter Social inkludering, demokrat och kulturella effekter
 • Ökat deltagande från medborgare och civilsamhället samt ökad kapacitet för inkludering och samskapande
 • Ökad social rättvisa
 • Förbättrad sammanhållning samt ökad jämställdhet och jämlikhet
 • Förbättrad funktion av demokratiska institutioner
 • Ökad medvetenhet kring sociala frågor
 • Ökad tillgång till arbete, ökad anställningsbarhet samt möjlighet till professionell utveckling
 • Ökad tillgång till information, upplysning och beteendeförändringar
Indirekta effekter Ekonomisk utveckling
 • Mer investeringar i forskning och utveckling
 • Lägre underhålls- och kapitalkostnader i framtiden
 • Fler utbildade och fler arbetstillfällen
 • Blomstrande ekonomi
 • Ökad avkastning på naturkapital
 • Fler teknologier redo för marknadsintroduktion och uppskalning
 • Lokal ekonomisk aktivitet och global konnektivitet
 • Ett växande lokalt entreprenörskap och företagande
 • Ökat synliggörande och kunskapsöverföring för lokala företag
 • Mainstreaming av nya affärsmodeller såsom delningsekonomi
Indirekta effekter Resurseffektivitet
 • Förbättrad och effektiviserad avfallshantering
 • Fler anställda inom cirkulär ekonomi
 • Förbättrad vattenkvalitet
 • Förbättrad vattenhushållning
 • Hållbar och resilient livsmedelsproduktion och livsmedelssystem
 • Minskat matsvinn
 • Ökad lokal produktion och konsumtion av livsmedel
 • Förbättrad markanvändning
Indirekta effekter Biologisk mångfald
 • Ökad förekomst av gröna ytor i staden
 • Förbättrad hälsa för djur- och växtliv
 • Minskad skadlig påverkan på det biologiska fotavtrycket
 • Ökning av icke-invasiva arter och pollinatörer
 • Förbättrad jordhälsa
 • Minskad risk för virusutbrott/ pandemier
 • Ökad medvetenhet om vikten av biologisk mångfald
 • Ökad konnektivitet mellan habitat
 • Fler återställda naturområden

Belys positiva konsekvenser även i andra sammanhang

Det kan vara så att du har ett uppdrag som inte innebär att du ska lösa något problem. Det kan till exempel handla om att din förvaltning eller bolag har uppdrag om att bygga infrastruktur, bostäder eller lokaler. Då kan det finnas alternativ gällande materialval där hänsyn till hållbarhet speglar priset på investeringen. Det vill säga, ju mer miljövänligt eller klimatsmart, desto högre prislapp. Inte alltid givetvis, men ibland. Konkreta exempel kan vara att använda PE-rör som producerats med förnybar energi, i stället för fossil energi. Ett annat exempel är att återbruka material vid renovering i stället för att använda nya material. Ett tredje exempel är att bygga en bro i betong med lågt klimatavtryck, jämfört med betong med fossila insatsvaror. Då är det viktigt att belysa alla nyttor som kommer med att välja det mer hållbara alternativet, inte bara kostnaden. Det kan också vara så att vissa investeringar å ena sidan är dyrare, men att drift- och underhållskostnader sjunker rejält, vilket gör åtgärden lönsam på sikt. Så kan det till exempel vara med energieffektiviseringsåtgärder, vilket kan möjliggöra för både privatekonomisk (kort återbetalningstid tex) och samhällsekonomisk nytta (minskad resursanvändning).

Lika viktigt som det är att belysa samhällsekonomiska effekter och konsekvenser av att göra något, är det att belysa samhällsekonomiska effekter och konsekvenser av att inte göra något. Det inkluderar att identifiera risker som bedöms kunna inträffa om åtgärder, investeringar, beteendeförändringar med mera inte sker. Dessa aspekter kan adresseras i olika skeenden, allt ifrån samhällsplaneringsprocesser till rena investeringar. Att belysa risker av att inte genomföra en åtgärd, kan omvänt likställas med samhällsvinsterna av att genomföra en åtgärd.

Exempel på effekter och konsekvenser av åtgärder i Göteborg

Ett konkret exempel på en miljöåtgärd som å ena sidan kostar staden pengar, men å andra sidan generar både positiva effekter och konsekvenser är att återskapa vattenmiljöer. Åtgärden utgör ett markanspråk i stadsutvecklingen, men som rätt utförd kan ge både positiva effekter och konsekvenser inom flera olika områden. Huvudsakligen styr åtgärden mot att staden når miljökvalitetsnormerna för vatten, där fysisk påverkan är en stor faktor till att vi inte når normerna idag. Genom att öppna upp kulverterade vattendrag och återskapar svämplan bidrar åtgärden även till positiva konsekvenser som resiliens mot klimatförändringar. Detta då vattnet får större utrymme och göteborgssamhället blir mindre sårbar för översvämningar till följd av skyfall och höga flöden. Ett sätt att kvantifiera positiva effekter i ekonomiska termer för en sådan åtgärd, är att undersöka vilka kostnader staden och försäkringsbolag har i Göteborg till följd av översvämningar vid skyfall.

Åtgärden ovan bidrar dessutom till positiva konsekvenser som ökad grönska och trevnad i stadsrummet samt möjliggör dagvattenhantering med naturbaserade metoder och stärker samtidigt den biologiska mångfalden i stadsmiljön. Att återskapa vattenmiljöer och grönska bidrar även till att minska sårbarheten i samband med värmeböljor. Ett sätt att kvantifiera positiva effekter i ekonomiska termer för detta är att undersöka vilka kostnader samhället får för ökat behov av vård eller hur många personer som dör vid extrema värmeböljor varje år.

Ett annat exempel är gröna tak på Frölunda kulturhus och på Bergsjöns kulturhus. Effekten blir att dagvattenmängderna minskar och fördröjs. Positiva konsekvenser av detta är minskad hetta, att det gynnar biologisk mångfald och att det dessutom är estetiskt vackert.

Ett tredje exempel är plantering av växter längs vägar, i parker och i bostadsområden. Effekten blir att dagvatten omhändertags. Bra lokalklimat, främjande av biologisk mångfald samt lägre bullernivåer och mindre luftföroreningar är i det här exemplet positiva konsekvenser av ökad plantering. Dessutom kan det gynna människans möjlighet till rekreation.