Föreslå lösningar


Anledningen till att miljöproblem uppstår är att det som är rationellt för en person eller en verksamhet, inte är rationellt ur ett större samhällsperspektiv. Staden har då en roll, givet att staden har rådighet, i att lösa problemet. Detta kan ske antingen genom att implementera styrmedel såsom intern koldioxidprissättning på resor eller miljözoner i staden eller genom att implementera offentliga åtgärder så som att omvandla körfält för bilar till gång- och cykelvägar. Staden bör agera när individers och företagsbeslut leder till oavsiktliga effekter som påverkar andra aktörer i samhället, så kallade externa effekter.

Styrmedel respektive en offentlig åtgärd

Naturvårdsverket beskriver vad ett styrmedel är och vad en offentlig åtgärd är, samt vad de syftar till att åstadkomma enligt följande:

Styrmedel för att förändra val och beslut som orsakar miljöproblem

Staten använder styrmedel för att få individer och företag att ta större hänsyn till de oavsiktliga effekter, även kallade externa effekter, som deras val orsakar. Styrmedel syftar till att förändra hur aktörer väljer att fatta beslut, så att individer och företag gör åtgärder som förbättrar miljön.

Styrmedel kan delas in i marknadsbaserade och icke-marknadsbaserade styrmedel. Marknadsbaserade styrmedel använder sig av marknadsmekanismer och verkar via marknadspriser. Exempel är skatter och utsläppsrätter. Alla styrmedel som inte använder sig av marknadsmekanismer är icke-marknadsbaserade styrmedel.

Staten använder styrmedel för att få individer och företag att ta större hänsyn till de oavsiktliga effekter, även kallade externa effekter, som deras val orsakar. Styrmedel syftar till att förändra hur aktörer väljer att fatta beslut, så att individer och företag gör åtgärder som förbättrar miljön.

Styrmedel kan delas in i marknadsbaserade och icke-marknadsbaserade styrmedel. Marknadsbaserade styrmedel använder sig av marknadsmekanismer och verkar via marknadspriser. Exempel är skatter och utsläppsrätter. Alla styrmedel som inte använder sig av marknadsmekanismer är icke-marknadsbaserade styrmedel.

Styrmedel kan också kategoriseras som administrativa (lagar, regleringar och normer), ekonomiska (skatter och subventioner) och information (kampanjer och märkning). Denna uppdelning kan leda till otydligheter, eftersom kategorierna kan gå in i varann. Många ekonomiska styrmedel är lagar och många administrativa styrmedel har inslag av ekonomisk bestraffning, som till exempel böter. Det är därför inte alltid möjligt att kategorisera styrmedel efter denna indelning.

Fördelen med att kategorisera styrmedel som marknadsbaserade och icke-marknadsbaserade, är att det blir tydligare att urskilja vilka incitament som styrmedel skapar för individer och företag på marknaden. Marknadsbaserade styrmedel förändrar incitament utifrån individers och företags ekonomiska överväganden.

Beroende på vilka externa effekter som är aktuella, finns det mer eller mindre lämpliga sätt att lösa dessa problem. De flesta miljöproblem är komplexa och kräver ofta att olika styrmedel kombineras för att du ska hitta en bra lösning.

Offentliga åtgärder för att minska miljöproblem

Om staten inte kan få individer och företag att ta hänsyn till miljön genom styrmedel, bör du analysera vilka offentliga åtgärder som staten kan genomföra. Med offentliga åtgärder kan staten finansiera eller göra åtgärder som direkt förbättrar miljön. Offentliga åtgärder kan vara aktuella när:
- De beteenden som orsakar miljöproblemet inte längre är aktuella, så kallade historiska beteenden
- Staten saknar rådighet över miljöproblemet, det vill säga staten kan inte styra de individer och företag som orsakar miljöproblemet
- Kunskapen för att styra de val och beslut som orsakar miljöproblem är otillräcklig

Analysera och föreslå lösningar

Innan du börjar fundera över hur staden bör hantera miljöproblemet behöver du bedöma hur stor miljöförbättringen ska bli. Utgå från stadens mål i miljö- och klimatprogrammet. Därefter bör du analysera lämplig lösning. Det är önskvärt att i första hand fundera på om det går att åtgärda miljöproblemet med hjälp av styrmedel som styr individer och företag till att fatta beslut som inte påverkar miljön negativt. Åtgärder bör användas när styrmedel inte kan tillämpas på grund av att val och beslut är historiska, till exempel som att havsbotten i hamnen innehåller gifter från tidigare hamnverksamhet. Åtgärder kan också tillämpas om staden saknar rådighet för beslut som orsakar externa effekter eller att det finns för lite kunskap om problemet.

Eftersom det finns beslutade miljömål i staden, bör vi utgå från att dessa ska lösas till lägsta möjliga kostnad för samhället. Vi vill med andra ord föreslå kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder. Olika styrmedel, aktörer, beteendeförändringar och tekniker kan bidra till att målet uppnås. För att kunna välja en kostnadseffektiv lösning, krävs därför att vi jämför olika alternativ med varandra. En lösning kan också vara att genomföra flera alternativ i ett paket. Ett exempel på paket av lösningar inom transportområden kan vara att införa ändamålsenliga avgifter för parkering (ekonomiskt styrmedel), införa strikta miljözoner (administrativt styrmedel) bygga fler gång- och cykelvägar (åtgärd) samt informera nyttorna med ökad hållbar mobilitet i stadskärnan eller vart och hur du bäst reparerar din cykel (informativt styrmedel). Att styrmedel ska vara kostnadseffektiva är ett av flera kriterier som kan tillämpas. Andra exempel på kriterier är rådighet, verkningsfullhet och rättvisa.

Analysera tillämpningen av föreslagna lösningar

Fundera nu på hur ditt förslag förhåller sig till existerande styrning. Fyller ditt förslag en lucka i den befintliga styrningen? Ersätter det andra styrmedel eller åtgärder för att göra styrningen mer träffsäker? Förslaget kanske innebär att staden skärper redan befintlig styrning, såsom att höja en avgift? När du har definierat detta behöver du analysera hur förslaget påverkar marknaden och privatpersoner. Det kan du göra genom att identifiera om det är individer, enskilda företag eller hela sektorer som ska omfattas av förslaget. Fundera även på om det handlar om att styra en marknad som verkar lokalt, nationellt eller internationellt och vad det kan innebära för styrmedlets eller åtgärdens effektivitet. Ibland finns det risk att miljöproblemet flyttas geografiskt till följd av ett styrmedel, så kallade läckageeffekter. Detta är inte eftersträvansvärt eftersom miljöproblemet då inte åtgärdas.

Det kan vara så att du har identifierat ett styrmedel som vore optimalt att införa, men att det i praktiken är svårt att införa av olika anledningar. Det kan till exempel vara så att det saknas acceptans från medborgarna, vilket kan innebära att beslutsfattare vid tillfället inte vill införa förslaget. Då kan ett alternativ vara att föreslå den näst bästa lösningen som har högre acceptans, för att vid senare tillfälle föreslå det optimala förslaget igen. Det kan också vara så att du i stället väljer att jobba vidare med att involvera medborgarna för att bättre förstå vari motståndet kommer. Detta kan i sin tur vara en åtgärd att föreslå i analysen eftersom det krävs resurser för att driva och samordna ett sådant arbete.

Om du vid det här laget inte har tillräckligt med information om hur styrmedlet eller åtgärden påverkar miljöproblemet, bör du efterfråga mer kunskap eller information.