Delmål 2: Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag


God vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag är en miljökvalitetsnorm som Sveriges vattenförvaltning ska nå till 2027. God vattenstatus består av flera olika kvalitetsfaktorer, till exempel hur vattendragets botten ser ut, om det finns vandringshinder och om det finns utsläpp av näringsämnen som genom övergödning påverkar livet i vattnet. Det är bara ett fåtal vattenförekomster i Göteborg som har god status idag.

Göteborgs Stad påverkar statusen på många olika sätt ,till exempel via utsläpp och i vår planering och skötsel av marker och vatten.

En utmaning ligger i att kraftigt minska stadens påverkan från punktutsläpp, dagvatten och markanvändning såväl i befintlig miljö som vid nybyggnation. Det kan innebära att minska de totala utsläppen genom effektivisering eller att utveckla nya reningsmetoder.

Göteborgs Stad behöver även utveckla en konkret samverkan kring åtgärder med de kommuner som ligger uppströms i stadens vattendrag. Mellan 45–65 procent av vattenförekomsterna är i dagsläget oklassade när det gäller status för olika kvalitetsfaktorer. Det ger ett stort osäkerhetsintervall. En samlad och mer detaljerad bild av åtgärdsbehovet finns i Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 

Indikatorer och målvärden för delmål 2

Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag
Startvärde 2019 (medelvärde 2015–2019) Målvärde 2030
Bräddad mängd spillvatten samt utsläpp av kväve och fosfor, till recipienter utöver Göta Älv

62 000 kubikmeter

Kväve: 2,9 ton

Fosfor: 0,43 ton

Minskning av medelvärde per femårsperiod, dock lägst en minskning med 25 procent.
Utsläpp av kväve och fosfor från avloppsystemet (Ryaverket och bräddat spillvatten) till Göta Älv

Kväve: 992 ton

Fosfor: 29,2 ton

Minskning av medelvärde per femårsperiod