Följa upp


Att följa upp är att ta ansvar för verksamheten och ger ledningen underlag till välgrundade beslut för att förbättra och utveckla miljö- och klimatarbetet. Uppföljningen är ett sätt att se om genomförandet fungerar och en viktig del i det systematiska miljöarbetet.

Följa upp verksamheten

Verksamhetens miljö- och klimatarbete ska följas upp för att bedöma resultatet och behov av fortsatta insatser. I uppföljningen bedöms hur de lokal miljömålen uppfyllts med hjälp av indikatorer/mätetal eller metoder som konkretiserats i planeringen. För att kontrollera åt vilket håll utvecklingen går behöver även andra delar i verksamheten följas upp. Till exempel elanvändning som inte bedömts som betydande miljöpåverkan, efterlevnad av rutiner och instruktioner med mera.

Utvärdera det systematiska miljöarbetet

Utvärderingen ska ge svar på om det systematiska miljöarbetet bidrar till att nå de effekter som eftersträvas. Använd resultatet från interna kontroller och uppföljning vid utvärderingen. Resultatet av utvärderingen är värdefull i ert förbättringsarbete.

Sammanställa och rapportera

Göteborgs Stad följer årligen upp stadens miljö -och klimatarbete. Förvaltningar och bolag bidrar genom sin uppföljning till sammanställningen på central nivå (kommunstyrelsen och miljöförvaltningen).