Fotograf: Lo Birgersson

Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen


Staden står inför stora utmaningar - som till exempel att ställa om till fossilfri energiförsörjning och hållbar mobilitet. Det behövs nya sätt att tänka kring hur de stora förändringar som samhället nu står inför ska finansieras.

Göteborgs Stad behöver ha ett ansvarsfullt och långsiktigt ägande och investeringar som bidrar till en miljömässigt och socialt hållbar omställning, utan att göra avkall på avkastningen. Det är viktigt att staden inte gör investeringar som låser in oss i lösningar som innebär försämringar för miljön, som till exempel ökade utsläpp av växthusgaser, ökad exponering för skadliga ämnen och negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Strategin innebär 

  • Göteborgs Stad har kunskap om kostnader kopplade till omställningen när vi fattar beslut, ur ett kommunalekonomiskt perspektiv och samhällsekonomiskt perspektiv.

  • Göteborgs Stad ska tänka innovativt och söka olika typer av finansieringslösningar, exempelvis gröna obligationer, för att klara omställningen.

  • Göteborg Stad prioriterar investeringar som hjälper oss att nå målen i miljö- och klimatprogrammet.

Rapporter

Sammanfattningsrapport som redovisar ett urval av det arbete som skett inom strategin, från programstart hösten 2021 fram till oktober 2023.

Sammanfattningsrapport 2023 — Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen

Ansvar för strategin

Ansvarig nämnd/styrelse:  Miljö- och klimatnämnden

Strategisamordnare

Carin Ström, e-post: carin.strom@miljo.goteborg.se