Hantering av kemiska produkter


Här hittar du information som beskriver hur förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad kan förbättra arbetet kring kemiska produkter. Genom att ha tydliga rutiner för att hantera, dokumentera och förvara kemiska produkter kan verksamheten se till att det sker på rätt sätt. Handledningen är framtagen av miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

1. Ha koll på lagstiftningen

Kemiska produkter och hanteringen av dem regleras inom olika lagar, föreskrifter och andra krav. Här är några av de viktigaste bestämmelserna att ha koll på.

Enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet och kravet på egenkontroll i 26 kapitlet 19 § miljöbalken  är det verksamhetsutövaren som ska visa att verksamheten arbetar för att minska miljöpåverkan och har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Det innebär bland annat att verksamheten ska ha kunskap och kontroll över sin kemikaliehantering.

Enligt 7§ i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll  finns det även krav på att anmälningspliktiga- och tillståndspliktiga verksamheter (anmälningspliktiga verksamheter är till exempel skolor, förskolor och bassängbad. Tillståndspliktiga verksamheter är exempelvis förbränningsanläggningar och avloppsreningsverk) ska göra en kemikalieförteckning. Andra verksamheter kan också behöva göra en kemikalieförteckning för att visa att de uppfyller hänsynsreglerna och kravet på egenkontroll i miljöbalken.

I reglerna som rör arbetsmiljö och hantering av hälsorisker för arbetstagarna finns också bestämmelser om att dokumentera verksamhetens kemikaliehantering. Det regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19). Föreskrifterna innehåller bland annat krav på hur kemiska risker i arbetsmiljön ska bedömas och hur information ska tillgängliggöras för arbetstagarna.

Inom arbetsmiljölagstiftningen finns också hygieniska gränsvärden att förhålla sig till. Det är begränsningar i vilka halter som vissa ämnen får förekomma i luften på en arbetsplats.

Alla förpackningar ska vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen (EG) 1272/2008  (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar).
Det innebär att man behöver märka upp behållare som tappats om eller som har avskavd märkning.

Verksamheter som ligger inom vattenskyddsområdet Göta Älv omfattas av särskilda regler för hantering och förvaring av kemikalier inom området. Regler som gäller för området finns i skyddsföreskrifterna för Göta Älv på goteborg.se 

Upprätta rutiner

2. Upprätta rutiner

Ni behöver identifiera vilka moment i er kemikaliehantering som är viktiga att ha rutiner kring, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det kan till exempel vara hur ni väljer kemikalier, dokumenterar, hanterar och förvarar kemiska produkter samt förebygger och agerar vid olyckor.

Utgå från de kemiska produkter som ni behöver och hanterar i er verksamhet och vilka som kommer i kontakt med produkterna. Se över vilka rutiner ni har i er verksamhet och bestäm om ni kan uppdatera befintliga eller om ni behöver ta fram nya.

Det är vanligt att förvaltningar och bolag har behov av egna rutiner som gäller för just den specifika verksamheten. I vissa fall kan de egna rutinerna vara förtydliganden av stadens mer övergripande riktlinjer eller förhållningssätt.

3. Gör ett aktivt kemikalieval vid inköp

Vid inköp av kemiska produkter är det viktigt att kemikalieinköparen har kunskap om vilka kriterier som gäller vid inköp för den egna verksamheten, så att de mest miljö- och hälsovänliga produkterna väljs och att det sker enligt Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling

Utöver egna inköp behöver det även säkerställas att kemiska produkter som används i verksamheten vid entreprenader eller som ingår vid köp av tjänst också kravställs och granskas.

Inför köp av kemikalier tänk på följande:

  1. Vad är syftet med kemikalierna?
  2. Går det att använda en annan metod som inte kräver kemikalier?
  3. Om det ändå behövs, välj kemikalier som är minst farliga för hälsan och miljön genom att granska produktens innehåll, för att säkerställa att den inte innehåller skadliga ämnen (utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen).

Tips för dig sig som är inköpare i Göteborgs Stad: Handledning - Kemikalierätt för inköpare

Mer information om de ämnen som ska fasas ut enligt Göteborgs Stads delmål om att minska användningen av skadliga ämnen finns i Vägledning till Göteborgs Stads strategiska kemikaliearbete 

Steg för steg guide — hjälp vid granskning av kemisk produkt

Hjälp vid granskning av kemisk produkt

Hjälp vid granskning av kemisk produkt

4. Inventera och rensa ut

Börja med att inventera vilka kemiska produkter som används i verksamheten.

Rensa ut alla kemiska produkter som är gamla, inte används längre eller är märkta med den äldre, orangefärgade symbolen. Kemiska produkter som rensas ut ska hanteras enligt regler för avfall. Kemikalier får till exempel inte spolas ner i avlopp.

Upprätta kemikalieförteckning

5. Upprätta en kemikalieförteckning

Alla verksamheter inom Göteborgs Stad ska enligt stadens miljö- och klimatprogram kunna redovisa sin användning av kemiska produkter med ingående ämnen.

Detsamma gäller för användning av produkter genom inköpta tjänster och i entreprenadverksamhet (Kemiska produkter och byggvaror i byggentreprenader kan redovisas i Byggvarubedömningen ). Om användningen är mer än tillfällig ska produkterna redovisas i förteckning, i annat fall kan uppgifterna tillfälligt sparas under tiden som produkten är i bruk. Arbetsmiljöansvaret ligger hos den som har rådighet över och använder kemikalierna.

Syftet med att dokumentera kemikalier är att det ska fungera som ett stöd för att bedöma vilka risker som kan uppstå för människors hälsa eller miljön till följd av verksamhetens kemikalieanvändning. Förteckningen ska också användas som ett underlag för att fasa ut eller byta ut kemikalier mot mindre farliga sådana om det är möjligt.

Göteborgs Stad har en kommungemensam intern tjänst där bland annat kemikaliehanteringssystemet Chemsoft ingår. Systemet gör det möjligt att registrera och redovisa användningen av kemiska produkter med ingående ämnen och få information om ingående ämnens farlighet. Förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad förväntas använda Chemsoft eller ett liknande digitalt system för dokumentation av kemiska produkter.

Dokumentationen ska minst omfatta:

  • produktens namn
  • omfattning och användning av produkten (omfattning ska redovisas som årlig förbrukning eller omsatt mängd och maximalt lagrad/hanterad mängd om stora mängder lagras eller om produkten kan innebära större risker. Uppgifterna kan redovisas i vikt i t.ex. kg eller ton eller som volym i t.ex. liter eller m3)
  • information om produktens hälso- och miljöskadlighet
  • produktens klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet
  • om produkten innehåller utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen ska det finnas en plan för att fasa ut eller byta ut produkterna om det är möjligt. (Planen bör vara dokumenterad, exempelvis i granskningsfunktionen i kemikaliehanteringssystemet. Stadens verksamheter ska sluta använda utfasningsämnen och halvera användningen av prioriterade riskminskningsämnen till 2030 enligt delmål för människan punkt 1 i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.)

Information om produkternas klassificering, ingående ämnen och farliga egenskaper finns i säkerhetsdatabladet för produkten och ska lämnas av leverantören.

Produktens klassificering, och om ingående ämnen är prioriterade riskminsknings-ämnen eller utfasningsämnen, identifieras automatiskt av Chemsoft  när de läggs till i verksamhetens förteckning. Det underlättar arbetet med att identifiera och fasa eller byta ut produkter som innehåller farliga ämnen. Du som jobbar i Göteborgs Stad hittar alla aktiva guider för Chemsoft i Datorhjälpen.

I lagstiftningen skiljer man på olika kategorier av kemiska produkter, där t ex kosmetika är undantagen klassificering och därmed krav på säkerhetsdatablad.

Rekommendationen är dock att dokumentera alla de kemiska produkter där säkerhetsdatablad finns, även för kosmetiska produkter då detta är en kategori som ofta innehåller t ex allergiframkallande ämnen.

6. Substituera

Kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen är de produkter som stadens verksamheter ska fokusera på att fasa ut eller byta ut (substituera).

Vi tillämpar Kemikalieinspektionens definitioner av utfasningsämnen respektive prioriterade riskminskningsämnen.

Vägledning till Göteborgs Stads strategiska kemikaliearbete innehåller förtydligande av vilka ämnen som vi inte bör använda, som vi ska minska användningen av eller vilka vi ska minska riskerna med vid användning.

Inom staden finns en lista med förslag på ersättningsprodukter som är mindre skadliga som kan användas som hjälp, en substitutionslista. Den hittas bland annat i Chemsoft.

Riskbedöm

7. Riskbedöm

För att säkerställa att alla medarbetare har en säker arbetsmiljö vid hantering av kemiska produkter ska alla produkter riskbedömas enligt arbetsmiljölagstiftningen. (Information om att undersöka och bedöma de kemiska arbetsmiljöriskerna finns på arbetsmiljöverket.se

Riskbedömningen synliggör riskerna kopplade till en produkt och användningen av den samt uppmärksammar de åtgärder som krävs för en säker hantering.

Åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis att använda spillskydd om det finns risk för utsläpp till avlopp och mark, att minska mängd förvarad kemikalie och att tillhandahålla skyddsutrustning såsom handskar och munskydd. Ytterligare en åtgärd kan handla om att informera och skylta upp. Mer information om säker lagring finns i faktabladet Säker lagring av kemikalier på goteborg.se.

Alla som hanterar kemiska produkter ska ha tillgång till aktuella säkerhetsdatablad med information om produkternas risker. I Chemsoft är det även möjligt att skriva ut skyddsblad där delar av informationen i säkerhetsdatabladet, till exempel information om skyddsutrustning och hantering vid olycka finns mer lättillgängligt. I Chemsoft finns en modul för att genomföra och dokumentera riskbedömningar.

Om din verksamhet har många olika kemiska produkter och/eller har kemiska produkter som medför en större risk för användaren rekommenderar vi att ni går kursen i riskbedömning, som ingår i den kommungemensamma tjänsten för kemikaliehantering. Om du jobbar i Göteborgs Stad kan du anmäla dig till kursen i Serviceportalen. I Chemsoft finns även en vägledning för riskbedömning under Dokument & mallar.

8. Uppdatera kontinuerligt

Det ska finnas fungerande rutiner för att hålla förteckningen och riskbedömningarna uppdaterade genom att ni exempelvis lägger in det i er årsplanering för övrigt miljö- och arbetsmiljöarbete.

Dokumenteringen av kemikalier ska även ske kontinuerligt genom att nya kemikalier dokumenteras vid exempelvis inköp.

Förteckningen bör även uppdateras minst en gång per år och då är det är viktigt att säkerställa att kemikalierna som används i verksamheten är desamma som i förteckningen.

Kemikalieförteckningen stängs den 31 december varje år per automatik i Chemsoft, vilket gör det möjligt att gå tillbaka och se historiska förteckningar år för år.

Uppdateringen ska vara ett löpande arbete för att verksamheten ska kunna bedöma risker, se över rutiner och regelbundet se över om produkter kan fasas ut eller bytas ut mot mindre farliga för människors hälsa och miljö.

Uppföljning

9. Uppföljning

Miljöförvaltningen kommer årligen att använda Chemsoft för att följa upp indikatorerna i miljö- och klimat-programmet om användning av produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminsknings-ämnen.

De verksamheter som använder ett annat kemikaliehanteringssystem kommer att behöva lämna in en redovisning på begäran. Det är därför viktigt att kontinuerligt uppdatera sin kemikalieförteckning så att den alltid är aktuell.

10. Vill du veta mer? Tips på mer läsning

Här finns tips på var du kan hitta mer information om det som tas upp i handledningen.

Chemsoft

Stadens kemikaliehanteringssystem där du kan hitta manual för användning av Chemsoft, vägledning för riskbedömning, substitutionslista med mera.

goteborgsstad.chemsoft.eu

Byggvarubedömningen

Stadens gransknings- och loggbokssystem för varor och produkter inom bygg- och anläggningsprojekt.

www.byggvarubedömningen.se

Naturvårdsverket

Statlig myndighet för miljöfrågor. Här finns information om miljöfrågor och stöd i miljöarbete i form av bland annat vägledningar och rättsinformation.

www.naturvardsverket.se

Kemikalieinspektionen

Statlig myndighet som arbetar för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Här finns information om kemikaliers hälso- och miljöfarliga egenskaper och vägledning till företag.

www.kemi.se

Arbetsmiljöverket

Tillsynsmyndighet över arbetsmiljön. Här hittar du information om lagar och regler som rör arbetsmiljö och stöd och verktyg för arbetsmiljöarbetet.

www.av.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Här hittar du bland annat regler och information om skydd mot olyckor och farliga ämnen.

www.msb.se

Texten är uppdaterad 2022-11-15