Delmål 2: Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor


Göteborg har goda förutsättningar för att utveckla ett energisystem med minimal klimatpåverkan.

Med ett väl utbyggt fjärrvärmenät och Göteborgs Stad som producent av fjärrvärme, fjärrkyla och el har staden stor rådighet över den omställning av energisystemet som krävs, från fossilt till förnybart.

Göteborgs Stad äger genom Göteborg Energi AB värme- och kraftvärmeverk som producerar både värme och el, delvis med fossila bränslen. För att nå målet ska de fossildrivna produktionsanläggningarna avvecklas eller konverteras till att använda förnybara bränslen senast år 2025. En utmaning med en sådan omställning är de ekonomiska investeringar som krävs och att det ska ske på relativt kort tid. Samtidigt behöver staden arbeta med delmålet Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler för att göra övergången till ett hållbart energisystem lättare.

Indikationer och målvärden för delmål 2

Göteborgs Stad producerar
enbart energi av förnybara källor
Startvärde
Målvärde 2025
Andelen el och fjärrvärme som produceras av förnybara bränslen i Göteborg Energi AB:s produktionsanläggningar
El:
1,6 procent (2010)
20 procent (2018)

Fjärrvärme:
35 procent (2010)
69 procent (2018)
El:
100 procent

Fjärrvärme:
100 procent