Fotograf: Lo Birgersson

Vi planerar för en grön och robust stad


Parker, växtlighet och närhet till grönska och vatten är viktigt både för människors välmående, för att växter och djur ska trivas och kunna sprida sig mellan sina livsmiljöer och för att staden ska stå rustad inför framtida klimatförändringar. Göteborgs Stad ser den gröna infrastrukturen som en naturlig del av stadsplaneringen.

När vi planerar och förvaltar staden ska vi tillvarata, utveckla, integrera och öka andelen stadsgrönska, blå strukturer (vatten) och ekosystemtjänster (till exempel träd som bidrar med att rena vår luft).

Att bygga en robust stad innebär att samhällsplaneringen omfattar behovet av att rusta samhället mot effekterna av klimatförändringar. Den gröna infrastrukturen ska utvecklas som en del i insatserna för klimatanpassning och för att möta de oönskade effekterna av klimatförändringar.

Strategin innebär 

  • Göteborgs Stad driver på arbetet med att integrera samhällskostnader för, och nyttor av, ekosystemtjänster i planeringsskedet, genomförandefasen och i förvaltning/drift, så att målkonflikter samt suboptimering kan hanteras.

  • Göteborgs Stad förbereder för klimatförändringar och extrema väder med ändrade temperaturer, högre flöden och skyfall samt höjd havsvattennivå. Stadens förmåga att hantera klimatförändringar utvecklas så att Göteborg står robust inför framtiden.

  • Göteborgs Stad använder aktivt gröna och blå strukturer och andra insatser för att skapa bra mikroklimat i den byggda staden och minska effekten av och undvika utveckling av ”värmeöar".

Rapporter

Sammanfattningsrapport som redovisar ett urval av det arbete som skett inom strategin, från programstart hösten 2021 fram till oktober 2023.

Sammanfattningsrapport 2023 — Vi planerar för en grön och robust stad

Ansvar för strategin

Ansvarig nämnd/styrelse: Stadsbyggnadsnämnden

Strategisamordnare

Anna Svensson, e-post: anna.svensson@stadsbyggnad.goteborg.se
Martin Knape, e-post: martin.knape@stadsbyggnad.goteborg.se

– Grönt och blått är livsviktigt, intervju med Anna Svensson och Martin Knape