Delmål 4: Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp


Göteborgs Stad är en av Sveriges största inköpare med inköp på omkring 25 miljarder kronor årligen. Samtidigt orsakar stadens verksamheter runt 500 miljoner ton avfall årligen. Bygg och anläggning står för nästan hälften av inköpsvolymen.

Delmålet innebär att utsläppen av växthusgaser från stadens inköp ur ett livscykelperspektiv ska minska med cirka 30 procent för livsmedel och med minst 90 procent för övriga inköp samt för byggnader och anläggningar. 

För att nå målet behöver stadens inköp, upphandling, användning och avyttring av varor och tjänster behovsbedömas, systematiseras och effektiviseras. Utmaningen för att nå målet består främst i mängden, små och större, beslut som behöver tas inom Göteborgs Stad och behovet av samordning och gemensamma prioriteringsrutiner för stadens inköp.

Indikationer och målvärden för delmål 4

Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp
Startvärde
Målvärde 2025
Målvärde 2030
Utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från inköpta inventarier, produkter, material och tjänster (Gäller inte inköp av livsmedel och måltider)
376 000 ton koldioxidekvivalenter (2020)
 - Minst 90 procent lägre jämfört med 2020
Utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från ny- och ombyggda byggnader i egen regi samt vid nyexploatering på mark med markanvisningar
Nybyggda byggnader (kg koldioxidekvivalenter m2 BTA)
Flerbostadshus: 400 Småhus: 170 Kontorsbyggnader: 390 Förskolor: 360
Skolor: 360
BmSS: 360
Äldreboenden: 390

Ombyggda byggnader: Kräver utveckling
Minst 50 procent lägre jämfört med 2020
Minst 90 procent lägre jämfört med 2020
Utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från anläggningar i egen regi samt vid nyexploatering på mark med markanvisningar
Kräver utveckling
Minst 50 procent lägre jämfört med 2020
Minst 90 procent lägre jämfört med 2020
Utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från inköpta livsmedel
1,9 kg koldioxidekvivalenter/kg livsmedel (2019)
  - 1,3 kg koldioxidekvivalenter/kg livsmedel