Fotograf: Lo Birgersson

Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter

Vi behöver minska behovet av transporter och skapa ett effektivare och mer hållbart transportsystem. Nu arbetar vi tillsammans i staden och med andra viktiga aktörer för att få det på plats.

För att uppnå ett modernt transportsystem med liten miljö- och hälsopåverkan är arbetet med hållbara transporter och hållbar tillgänglighet centralt. I den fysiska planeringen prioriteras närhet, täthet och funktionsblandning. För att nå detta krävs en helhetssyn som förutsätter en nära samverkan mellan olika aktörer i Göteborg.

Transportsektorn står inför stora utmaningar där stort fokus ligger på att minska klimatpåverkan. För att nå stadens miljö- och klimatmål behöver även transporternas bullerpåverkan och utsläpp av luftföroreningar minska.

Strategin innebär 

  • Göteborgs Stad utvecklar mer effektiv mobilitet genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik vid trafikstyrning och i prioritering av hur gatu- och vägutrymmet används. Eftersom stora ombyggnationer kommer att påverka staden under programtiden prioriteras hållbar mobilitet även vid tillfälliga trafiklösningar.

  • Göteborgs Stads prioritering av gång och cykel innebär att staden behöver värna mer mjuka parametrar och skapa attraktiva stadsrum och gångstråk där människor vill vara, vistas och röra sig igenom. I det ingår även förvaltning och underhåll av stadsmiljöerna så att attraktiviteten bibehålls. För att lyckas minska trafiken behöver vi tillgodose att närmiljön tillfredsställer flera av invånarnas behov.

  • Göteborgs Stad arbetar för ett elektrifierat transportsystem, fossilfria drivmedel och laddinfrastruktur för stadens egna fordon samt skapar förutsättningar för utvecklingen i göteborgssamhället, i samverkan med näringsliv och andra regionala aktörer.

  • Göteborgs Stad utvecklar och använder kontinuerligt olika typer av styrmedel som trängselskatt, prissättning och reglering för parkering, miljözoner och bilfria innerstadszoner samt beteendepåverkande insatser.

  • Göteborgs Stad använder våra möjligheter genom stadsplanering och ägandet av nordens största hamn för att avsätta mark för multimodala logistikterminaler, samlastningscentraler och godsspår.

Rapporter

Sammanfattningsrapport som redovisar ett urval av det arbete som skett inom strategin, från programstart hösten 2021 fram till oktober 2023.

Sammanfattningsrapport 2023 — Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter

Ansvar för strategin

Ansvarig nämnd/styrelse:  Stadsmiljönämnden

Strategisamordnare

Malin Östblom, e-post: malin.ostblom@stadsmiljo.goteborg.se
Anna Säfsten, e-post: anna.safsten@stadsmiljo.goteborg.se
Matilda Sjöholm, e-post: matilda.sjoholm@stadsmiljo.goteborg.se

– Det hållbara transportsystemet. Intervju med Malin Östblom och Anna Säfsten