Fotograf: Natalie Greppi

Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter

Vi behöver minska behovet av transporter och skapa ett effektivare och mer hållbart transportsystem. Nu arbetar vi tillsammans i staden och med andra viktiga aktörer för att få det på plats.

För att uppnå ett modernt transportsystem med liten miljö- och hälsopåverkan är arbetet med hållbara transporter och hållbar tillgänglighet centralt. I den fysiska planeringen prioriteras närhet, täthet och funktionsblandning. För att nå detta krävs en helhetssyn som förutsätter en nära samverkan mellan olika aktörer i Göteborg.

Transportsektorn står inför stora utmaningar där stort fokus ligger på att minska klimatpåverkan. För att nå stadens miljö- och klimatmål behöver även transporternas bullerpåverkan och utsläpp av luftföroreningar minska.

Strategin innebär 

  • Göteborgs Stad utvecklar mer effektiv mobilitet genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik vid trafikstyrning och i prioritering av hur gatu- och vägutrymmet används. Eftersom stora ombyggnationer kommer att påverka staden under programtiden prioriteras hållbar mobilitet även vid tillfälliga trafiklösningar.

  • Göteborgs Stads prioritering av gång och cykel innebär att staden behöver värna mer mjuka parametrar och skapa attraktiva stadsrum och gångstråk där människor vill vara, vistas och röra sig igenom. I det ingår även förvaltning och underhåll av stadsmiljöerna så att attraktiviteten bibehålls. För att lyckas minska trafiken behöver vi tillgodose att närmiljön tillfredsställer flera av invånarnas behov.

  • Göteborgs Stad arbetar för ett elektrifierat transportsystem, fossilfria drivmedel och laddinfrastruktur för stadens egna fordon samt skapar förutsättningar för utvecklingen i göteborgssamhället, i samverkan med näringsliv och andra regionala aktörer.

  • Göteborgs Stad utvecklar och använder kontinuerligt olika typer av styrmedel som trängselskatt, prissättning och reglering för parkering, miljözoner och bilfria innerstadszoner samt beteendepåverkande insatser.

  • Göteborgs Stad använder våra möjligheter genom stadsplanering och ägandet av nordens största hamn för att avsätta mark för multimodala logistikterminaler, samlastningscentraler och godsspår.

Ansvar för strategin

Ansvarig nämnd/styrelse:  Stadsmiljönämnden

Strategiansvariga: 

Malin Östblom, e-post: malin.ostblom@stadsmiljo.goteborg.se
Anna Säfsten, e-post: anna.safsten@stadsmiljo.goteborg.se
Matilda Sjöholm, e-post: matilda.sjoholm@stadsmiljo.goteborg.se

– Det hållbara transportsystemet. Intervju med Malin Östblom och Anna Säfsten