Fotograf. Natalie Greppi

Strategiarbetet


Att nå de högt satta målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram är en komplex utmaning. Vi måste hitta nya arbetssätt och fokusera på det som ger störst effekt för klimatet och miljön. Därför innehåller programmet sju strategier som på olika sätt ska bidra till att öka takten och få saker att hända.

Tillsammans får vi saker att hända

Inom strategierna ska Göteborgs stads nämnder och styrelser, i nära samarbete med näringsliv, akademi och andra av samhällets aktörer hitta och fokusera på det som får omställningsarbetet att ske i den takt som behövs.

Det finns många anledningar till att det kan vara svårt att komma fram till de faktiska besluten som krävs för att saker verkligen ska hända. Det kan bero på målkonflikter som behöver hanteras, att ansvaret för en fråga är fördelat på olika ställen eller att det saknas en drivande aktör som håller ihop arbetet. Därför innehåller Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram sju strategier som sätter ljuset på ett antal komplexa frågor inom klimat- och miljöområdet. 

Innovation och nya arbetssätt

När hindren har identifierats ska nya innovativa lösningar och arbetssätt tas fram och skalas upp. På så sätt ska Göteborg gå snabbt från ord till handling!​

Sju strategier

 1. Vi agerar som föregångare
 2. Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart
 3. Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi
 4. Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen
 5. Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande
 6. Vi planerar för en grön och robust stad
 7. Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter

Strategiernas uppdrag

Varje strategi leds av en strategiansvarig som har till uppgift att genom bred samverkan göra det möjligt för staden som helhet att växla upp, få en ökad kapacitet för genomförande och kunna nå målen i programmet. 

Strategiansvariga har i uppdrag att: 

 • identifiera primära hinder och utmaningar​ 
 • utveckla förslag på lösningar till hinder, utmaningar och målkonflikter​

 • skapa överblick över pågående initiativ relaterat till strategin i staden​

 • identifiera vilka uppdrag och typ av initiativ, åtgärder och resurser som saknas 

 • skapa mervärden till de uppdrag och initiativ som finns​ 

 • driva på prioritering av tvärgående initiativ att satsa särskilt på 

För varje strategi finns en ansvarig nämnd eller styrelse.

Under hösten 2023 sammanställde stadens sju strategier var sin rapport som redovisar ett urval av det arbete som skett inom respektive strategi, från programstart hösten 2021 fram till oktober 2023. Strategierna sammanfattar arbetet hittills