Delmål 4: Göteborgs Stads inköp bidrar till att främja biologisk mångfald


Göteborgs Stads inköp av varor och tjänster påverkar den biologiska mångfalden såväl lokalt som globalt.

De tjänster som staden köper in, till exempel skötsel av mark, har motsvarande påverkan och även direkt påverkan på biologisk mångfald i utförandet av entreprenaden. I samband med bygg-, anläggnings- och driftsentreprenader har vi goda möjligheter att främja biologisk mångfald genom att till exempel anlägga ängsmark eller sandiga ytor för vildbin och andra pollinerare. Produktion och konsumtion av livsmedel har en betydande inverkan på biologisk mångfald, inte minst i odlingslandskapet. Göteborgs Stad köper in cirka 13 000 ton livsmedel per år, och i stadens förskolor, skolor, äldreboenden och andra boenden serveras varje år runt 20 miljoner måltider.

En utmaning ligger i att med hjälp av ökad kunskap om hur stadens inköp påverkar biologisk mångfald, kunna ställa rätt krav i upphandlingar. Att följa upp hur kraven efterlevs kan innebära metodutveckling av till exempel kriterier och redovisning.

Indikatorer och målvärden för delmål 4

Göteborgs Stads inköp bidrar till att främja biologisk mångfald
Nuläge Målvärde 2030

Andel inköp av miljöcertifierade produkter och tjänster där sådana alternativ finns.
Gäller inte de inköp som omfattas av indikator för ekologiska livsmedel

Kräver utveckling
Årlig ökning
Andel ekologiska livsmedelsinköp
48 procent (2019)
80 procent
Andel inköp av bygg- och anläggningsentreprenader enligt kriterier om betydelsefull påverkan som bidrar till att främja biologisk mångfald
Kräver utveckling
Årlig ökning