Förutsättningar


Ytterst ansvarar varje nämnd och bolagsstyrelse för att miljöledningssystemet fungerar och att det leder till ständiga förbättringar. Det är förvaltnings- eller bolagsledningen som tar beslut om hur miljöledningssystemet och det systematiska miljöarbetet ska organiseras och ger förutsättningar så att det fungerar i praktiken. Miljöledningssystemet omfattar själva kärnverksamheten och uppdragen samt den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till.

Ekonomiska och personella resurser

Precis som ni behöver avsätta resurser för att hantera ekonomi eller arbetsmiljö, behöver ni se till att det finns resurser för miljöledningssystemets drift och utveckling. Hur ni fördelar resurserna beror på hur er organisation ser ut, på vilket sätt ni påverkar miljön och hur omfattande er miljöpåverkan är. I början kan det krävas lite mer resurser för att komma igång och få till en bra grund för ert systematiska miljöarbete. Extra resurser i början kan vara en bra investering.

Det är nödvändigt att utse vilka medarbetare som ska arbeta med att samordna det systematiska miljöarbetet, till exempel miljösamordnare, miljöstrateg, utvecklingsledare eller motsvarande (fortsättningsvis skriver vi miljösamordnare, men det kan även omfatta miljöstrateg, utvecklingsledare miljö eller motsvarande).

Det är också nödvändigt att avsätta resurser för att kunna genomföra de åtgärder ni har beslutat om, så att ni når era miljömål och bidrar till stadens gemensamma mål inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

Ansvar och befogenheter

Ansvaret för miljöarbetet behöver fördelas och förtydligas, till exempel vilket ansvar som ledning, medarbetare, miljösamordnare med flera har i organisationen. Miljöfrågorna behöver ingå i ordinarie styrsystem och därför är det viktigt att även controller eller motsvarande är involverad i det systematiska miljöarbetet.  

Miljösamordnarens uppdrag kan specificeras i en uppdragsbeskrivning som är tydlig, accepterad och väl kommunicerad inom organisationen. För att minska sårbarheten kan det vara en fördel om flera personer delar på miljösamordnaruppdraget, till exempel att ni har två miljösamordnare och/eller att miljöarbetet stöttas av en miljögrupp.

Om ni väljer att ha en miljögrupp kan den till exempel bestå av nyckelpersoner som ansvarar för kärnverksamheten, inköp, mobilitet och transporter, kemikalier och avfall eftersom flera miljöfrågor behöver hanteras gemensamt.

För att få en tydlig överblick över hur miljöarbetet är organiserat kan det vara en god idé att ta fram ett organisationsschema.

Relevant kompetens

Miljöarbetet berör alla som arbetar i er organisation på olika sätt. Det innebär att alla, både medarbetare och chefer, behöver ha lämplig kompetens som är anpassad till deras specifika arbetsuppgifter.

Ett sätt att höja kompetensen inom er organisation är att ge alla medarbetare en miljöutbildning samt regelbunden kompetensutveckling inom respektive arbetsområde. Det bidrar till att alla får en övergripande förståelse för er organisations miljöarbete och miljöpåverkan.

Flera förvaltningar och bolag har information om både sitt och stadens miljöarbete lätt tillgängligt på intranätet, vilket bidrar till att synliggöra miljöarbetet och öka kompetensen.

Kom ihåg att säkerställa kompetensen hos de medarbetare som nyanställs eller hos de konsulter som arbetar på uppdrag av förvaltningen eller bolaget. Ett enkelt sätt är att integrera information om ert miljöarbete och miljöledningssystem samt miljöutbildning i rutinen för nyanställningar och tillsättningar av nya tjänster.

Lagar, regler och andra bindande krav

Miljölagstiftning är något som alla verksamheter berörs av. Med hjälp av en miljölaglista kan ni få en överblick över vilka lagkrav, regler och andra bindande krav inom miljöområdet som gäller för er verksamhet. I första hand är det miljöbalken med tillhörande förordningar ni ska utgå från, men det kan även finnas andra krav och regler som är speciella för just de uppdrag ni har och de arbetsuppgifter som ni utför.

I miljölaglistan bör det anges hur ni säkerställer att ni följer de lagar och andra krav som ni berörs av. För att säkerställa att så sker kan det vara en bra idé att utbilda medarbetare i den lagstiftning som är relevant för arbetsuppgifterna.

Miljölaglistan behöver uppdateras regelbundet så att den hålls aktuell. Det kan behövas rutiner för hur ni ska uppdatera miljölaglistan när det kommer nya bestämmelser eller om er verksamhet förändras. En del förvaltningar och bolag prenumererar på denna tjänst.

Hur mycket resurser som behöver läggas på lagkrav, regler och andra bindande krav inom miljöområdet samt lagefterlevnadskontroll beror på hur omfattande er verksamhet är och hur stor miljöpåverkan er verksamhet har.