Delmål 2: Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna


I Göteborg står vägtrafiken för det enskilt största bidraget till höga halter av luftföroreningar på platser där människor bor och vistas. Luftföroreningar ger ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och cancer. Barn, särskilt de mindre barnen, är extra sårbara för luftföroreningar. Dessutom vistas barn ofta utomhus under den tid då de högsta nivåerna av luftföroreningar förekommer, under morgon och sen eftermiddag.

Delmålet innebär att Göteborgs Stad ska säkerställa att luftkvaliteten vid förskolegårdar och bostäder uppfyller det nationella miljömålet för frisk luft med avseende på kvävedioxid och partiklar (PM10). Det finns ett samband mellan ohälsa och luftföroreningar även vid måttliga halter men någon säker tröskelnivå har inte identifierats för när negativa hälsoeffekter helt uteblir.

Utmaningarna för att säkerställa en god luftkvalitet är huvudsakligen kopplade till att minska påverkan från trafiken. För att nå målet behöver vägtrafiken minska till förmån för cykel, gång och kollektivtrafik. Även övergången till en elektrifierad fordonsflotta bidrar till att nå målet.

Indikationer och målvärden för delmål 2 

Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna
Nuläge Målvärde 2030
Andel förskolegårdar och bostäder med en kvävedioxidhalt (NO2) under 20 mikrogram per kubikmeter
Förskolegårdar: 85 procent (2015)

Bostäder: 73 procent (2015)
100 procent
Andel förskolegårdar och bostäder med en partikelhalt (PM10) under 15 mikrogram per kubikmeter
Kräver utveckling
Årlig ökning
Andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse (eller motsvarande benämning i kommande översiktsplan) med en kvävedioxidhalt (NO2) under 20 mikrogram per kubikmeter
70 procent (2015)
Årlig ökning
Andel yta i sammanhängande stadsbebyggelse (eller motsvarande benämning i kommande översiktsplan) med en partikelhalt (PM10) under 15 mikrogram per kubikmeter
Kräver utveckling
Årlig ökning