Fotograf: Lo Birgersson

Samarbeten

Det är många som arbetar i samma riktning och har de svenska klimat- och miljömålen, EU:s mål, FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet som viktiga utgångspunkter för sitt klimat- och hållbarhetsarbetet. Genom olika samarbeten skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för göteborgare och andra aktörer att minska sin klimat- och miljöpåverkan.

Nedan finns exempel på några pågående samarbeten.

Borgmästaravtalet

Göteborgs Stad har sedan år 2008 varit en del av borgmästaravtalet (Covenant of mayors, CoM). Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än EU:s mål. Det innebär att staden åtar sig att bli klimatneutralt och att arbeta tillsammans med medborgare och näringsliv för att nå målet.

Under hösten 2022 signerade Göteborgs stad den nya versionen av avtalet som innebär att staden ska vara helt klimatneutral senast 2050. Mer information finns i artikeln: Göteborg undertecknar borgmästaravtal för klimatet (vartgoteborg.se)

Göteborgs stad rapporterar regelbundet till Borgmästaravtalet och nu senast i år, 2023. Rapporteringen är omfattande och samlar information om stadens hela klimatarbete som kategoriseras enligt de tre pelarna: begränsande åtgärder, anpassningsåtgärder och energifattigdom. Rapporteringen omfattar även en utsläppsinventering. Årets inrapportering har just avslutats och vi emotser staden omdöme som kommer presenteras i början av 2024.

Gothenburg Climate Partnership - näringsliv och stad  i samarbete för klimatet

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad för att minska klimatpåverkan. Här sammanförs regionens miljökompetens i mätbara projekt med fokus på klimatnytta. Länk till sida där du kan läsa mer om Gothenburg Climate Partnership (businessregiongoteborg.se)

Gothenburg Green City Zone - möjligheternas zon

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030. Vi pratar om ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem, och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. Initiativtagare är Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE (Research Institutes of Sweden). Gothenburg Green City Zone (businessregiongoteborg.se)

Göteborgs klimatråd

Kommunfullmäktige gav hösten 2021 miljö- och klimatnämnden i uppdrag att inrätta ett klimatråd för Göteborgs Stad. Rådet ska avrapportera sitt arbete skriftligen till miljö- och klimatnämnden en gång per år. Avrapporteringen ska redovisa vilka åtgärder som bedöms ge mest klimatnytta och störst samhällelig kostnadseffektivitet. Läs mer om vilka ledamöterna är och vad rådet gör

Göteborg - en av 100 klimatneutrala och smarta städer i Europa

Göteborg har blivit utsedd till en  av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer, som ska vara föregångare och visa vägen för omställningen i Europa. Intresseanmälan skickades in till EU-kommissionen 28 januari 2022 tillsammans med över 360 andra städer. 

Ett av kriterierna som ställs för att bli en av de 100 städerna är att sätta medborgarna i centrum och göra dem delaktiga i omställningsarbetet. I Göteborg testas och utvecklas därför nu inom ramen för projektet ”Klimatneutrala Göteborg 2030” ett medborgarlabb. Läs mer i artikeln Göteborg utsedd till en av Europas 100 klimatneutrala städer (vartgoteborg.se)

Klimatneutrala Göteborg 2030

Syftet med projektet Klimatneutrala Göteborg 2030 är  att utforska och testa nya innovativa styr- och ledningsmodeller för att åstadkomma klimatomställning. Genom att hantera komplexa kunskapsunderlag, ta itu med målkonflikter, öka samordningen inom Göteborgs Stad och kommunikationen med medborgarna, kan vi utveckla modeller för samskapande och skapa förståelse och acceptans mellan olika aktörer för de beslut som tas och som syftar till att öka omställningstakten. Läs mer om projektet här: Klimatneutrala Göteborg 2030 - Göteborgs Stads innovationsarbete - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Klimatneutrala städer

Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 startade 2019 med nio svenska kommuner, bland annat Göteborg. Från och med hösten 2021 omfattar satsningen 23 kommuner, som tillsammans har 40 procent av Sveriges befolkning. De kommer att testa nya arbetssätt och lösningar, lära av varandra och arbeta för missionen: att skapa städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

Med hjälp av bland annat verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar de 23 kommunerna, fem myndigheter och Viable Cities för att hitta nya sätt att arbeta för att snabba på klimatomställningen. Mer information finns på Klimatneutrala städer 2030 (viablecities.se)

Klimat 2030

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om " är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer, bland annat Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad har antagit 17 av 20 klimatlöften för 2022. Det är kommunstyrelsen i varje kommun som bestämmer vilka av de 20 olika klimatlöftena som ska genomföras. Samtliga löften som Göteborgs Stad antagit är sådana som kan knytas till miljömål och delmål inom Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Göteborgs Stads klimatlöften finns på klimat2030.se 

Klimatkommunerna

Göteborgs Stad är medlem i Klimatkommunerna – ett nätverk för kommunalt klimatarbete. Klimatkommunerna är en förening som har det övergripande syftet att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Mer information finns på klimatkommunerna.se