Genomföra


Det är i det dagliga arbetet som miljö- och klimatarbetet realiseras. Ansvariga på olika nivåer behöver följa att arbetet utförs som det är tänkt och korrigera när så behövs.

Följa lagar, regler och andra bindande krav

Samtliga medarbetare behöver ha kunskap om och följa regler, lagar och andra bindande krav inom miljöområdet som berör organisationen och medarbetarens specifika arbetsuppgifter. 

Följa rutiner och instruktioner

En förutsättning för medarbetare att följa verksamhetens rutiner och instruktioner är att de är väl förankrade hos dem de berör. 

Korrigera mål och åtgärder

Det kan finnas tillfällen då mål och åtgärder behöver ändras. Till exempel kan ytterligare åtgärder behöva sättas in under året för att nå de lokala miljömålen, eller att det finns andra åtgärder än de som tagits fram som gör det lättare att nå miljömålen.

Hantera avvikelser

Det är viktigt att följa rutiner för avvikelsehantering om ni har sådana för att ”fånga upp” det som inte fungerar. Till exempel kan avvikelse vara att ni inte når de miljömål ni har satt upp, att avfallet inte sorteras enligt avfallsrutinen, eller att inköpen inte följer inköpsrutinen. Avvikelser behöver tas om hand i linjeorganisationen utifrån rådighet att hantera och säkerställa att de inte händer igen. Ledningen bör ha kännedom om vilka väsentliga avvikelser som inträffat.

I anvisningens bestämmelser benämns avvikelser som behöver hanteras skyndsamt, eftersom de är allvarliga eller viktiga, som ”väsentliga avvikelser”. Varje förvaltning och bolag behöver fastställa vad som ska räknas hit, utifrån sin verksamhet och uppdrag. Väsentliga avvikelser för miljöarbetet kan vara händelser som leder till att människors hälsa eller miljön tar skada men det finns inte någon gemensam definition i staden på vad en väsentlig avvikelse i miljösammanhang är. När det gäller kvalitet så är väsentliga avvikelser när vi frångår ett kvalitetskrav, åtaganden eller kritiska aktiviteter i våra arbetsflöden.

Om det uppkommer väsentliga avvikelser kan det behöva rapporteras vidare till central nivå, alltså till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om det handlar om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande nivån. Det är varje förvaltning och bolag som beslutar vilka eventuella avvikelser som ska rapporteras vidare.

Läs mer om avvikelser i Vägledning för kvalitetsledningssystem i Göteborgs Stad - ett stödjande dokument