Foto: Nina Wolf

– Från linjärt till cirkulärt


Intervju med Nina Wolf som leder strategin Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Strategin pekar ut cirkulär ekonomi som ett viktigt verktyg för att få till en systemförändring och nå våra ambitiösa miljö- och klimatmål. Inom strategin arbetar Nina och hennes kollegor och samarbetspartners med att få Göteborgs Stads att tänka mer cirkulärt.

– Vi vill göra det enkelt, attraktivt och självklart att ställa om och svårt att göra fel. I första hand ska vi utnyttja de resurser vi redan har. Det kan gälla allt från byggmaterial, datorer, möbler och arbetskläder, till skyltar och porslin. I andra hand genom tjänster, hyrlösningar eller genom inköp av begagnat, och i sista hand köpa nytillverkat, berättar Nina.

Nina belyser ett bra exempel inom Göteborgs Stad som kallas Tage. Tage är Göteborgs Stads sajt för återbruk av möbler och inventarier. Fram till år 2020 har användningen av Tage minskat utsläppen av koldioxid med ca 750 ton i Göteborgs Stad. Det motsvarar 23 000 gasbilar med 1 500 mils körsträcka per år. Kostnaden för nyinköp av möbler och inredning har genom Tage minskat med 40 miljoner kronor.

Viktigt att samarbeta

Att staden samverkar med andra aktörer är en förutsättning för att lyckas att nå klimatmålen.

– Genom arbetet inom strategin kan vi ta ett helhetsgrepp om Göteborgs omställningsarbete, som organisation och i samarbete med andra aktörer. Det blir också ett mycket mer inkluderande arbetssätt. När fler får göra kan mer hända. Nu kan vi tillsammans enas om vad som ska prioriteras och få till praktiska lösningar. Vi går snabbare från ord till handling, menar Nina.

Som exempel på viktiga samarbeten som pågår inom området lyfter Nina de kommunala samarbetsnätverken Cirkulär kommun i Västsverige och Delegationen för cirkulär ekonomis referensgrupp och kommunnätverk.

– Inom byggsektorn, där cirkulärt byggande är en viktig del, pågår flera samarbeten. Till exempel avsiktsförklaringen mellan cirka 50 fastighets- och anläggningsägare i Göteborg att bygga cirkulärt och plattformen Klimatneutralt byggande, berättar Nina.

Ställ krav på leverantörerna

Förutom samverkan är kravställande i upphandling ett viktigt verktyg för att staden ska kunna nå miljö- och klimatmålen.

– Det kan handla om att ställa krav på demonterbarhet, det vill säga att man lätt kan plocka isär för att sedan återbruka delarna, att fråga leverantörer efter andel återvunnet material eller återbrukade produkter i deras sortiment, att efterfråga hyrlösningar där service ingår i stället för att köpa nytillverkade produkter, som till exempel när vi köper in kopieringsmaskiner och kaffemaskiner till våra arbetsplatser, säger Nina.

När det gäller förutsättningarna för förvaltningar och bolag att minska nyinköp, återbruka, dela och reparera ser Nina att det finns förbättringspotential.

Det ska vara lätt att välja rätt

Nina menar att vi kan bli bättre både på att styra mot resurseffektiva alternativ och samtidigt göra dem enkla och attraktiva att välja. En utmaning är dock att de linjära alternativen ofta finns kvar, och att det är enkelt att göra som man alltid gjort. Framöver behöver det därför också bli svårt att göra fel, det vill säga agera linjärt.

– Det krävs en tydligare styrning i våra verksamheter också för att undvika känslan av att det finns en viss frivillighet i att välja hållbara alternativ. Vi måste välja hållbara alternativ när det finns sådana för att ha någon chans att nå våra miljö- och klimatmål 2030 – både internt i Göteborgs Stad och i samhället för övrigt.

Vi måste börja göra

Vi vet vad som behöver göras, menar Nina. Det som krävs nu är en bred förståelse, handlingskompetens och förankring ute i verksamheterna. Sedan måste vi få fler att prioritera, känna ansvar att genomföra också, understryker hon.

– Alla möjliggörare, det vill säga de verksamheter och funktioner som kan ge bättre cirkulära förutsättningar, cirkulär upphandling och internt återbruk, måste steppa fram, aktivera sina verktyg på allvar och genomföra de åtgärder som krävs för att ge förutsättningar för en omställning. Här och nu! Och att görarna sedan gör det som kan göras.

Alla måste förstå att det inte är en fråga om OM vi ska ställa om utan HUR, avslutar Nina.

Nina Wolf jobbar på Göteborgs Stads Leasing AB och har arbetat med att driva hållbarhets- och förändringsarbete i 25 år. De senaste sju åren med området cirkulär ekonomi. 2016 startade hon Cirkulära Göteborg, ett initiativ som har som syfte att driva på omställningen från en linjär till cirkulär ekonomi i Göteborg.

Här kan du läsa mer

Förebygg avfall i Göteborgs Stad (goteborg.se)

Cirkulära Göteborg (goteborg.se)

Avsiktsförklaring för cirkulärt byggande (businessregiongoteborg.se)

Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande (businessregiongoteborg.se)