Fotograf: Lo Birgersson

– Byggsektorn har störst klimatpåverkan

Intervju med Nina Jacobsson Stålheim är ansvarig och driver arbetet inom strategin Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande.

– Bygg- och anläggningssektorn står för den största klimatpåverkan från stadens inköp. Kan vi halvera vår klimatpåverkan, enligt det mål som finns, kommer vi att göra en enorm skillnad, förklarar Nina.

Stora volymer och vilja

2021 investerade staden cirka 16 miljarder i bygg- och anläggningsprojekt och till exempel stod Framtidenkoncernen med nästan 1 600 färdigställda bostäder, för nära 40 % av bostadsbyggandet i Göteborg.

– Vi ser att viljan att samarbeta för en minskad klimatpåverkan i branschen ständigt ökar. Detta är helt enkelt något som vi måste lösa tillsammans genom ett närmare samarbete, inte minst vad gäller innovation och större utvecklingsinitiativ. Det räcker inte att vi ställer krav i upphandlingarna och samarbetar i varje enskilt projekt, utan det krävs ett parallellt och mer långsiktigt samarbete, inte minst för innovation och större utvecklingsinitiativ. Det finns idag en stor kraft i viljan att vara med och bidra, såväl från näringsliv som akademi, säger Nina.

Det måste gå snabbt

Nu går det snabbt från ord till handling, men takten måste öka ytterligare. Med stadens tuffa mål att halvera klimatpåverkan redan 2025, går Göteborg före, såväl nationellt som internationellt.

– Vi behöver ha en kravställning i framkant i alla upphandlingar, och försöka formulera så likartade krav som möjligt, för att det ska bli rationellt för branschen att möta dessa. Samtidigt som vi aktivt stimulerar branschen att utveckla nya tekniker och processer som vi kan kravställa om några år, när vi raskt fortsätter att minska klimatpåverkan för att närma oss målet 2030, menar Nina.

Ny plattform för omställningen

Det finns en plattform för omställningen till en klimatneutral bygg- och anläggningsbransch i Göteborg. Här samlas hela värdekedjan för att gemensamt driva på för en kraftigt minskad klimatpåverkan, genom att dela erfarenheter, synliggöra lösningar och ta gemensamma utvecklingsinitiativ.

Omställningsarbetet omfattar alla typer av byggprojekt – från stora miljardsatsningar för kontor och bostäder till den lilla lekparken i ett befintligt bostadsområde.

Tiden är utmaningen

Tiden är den största utmaningen. Det behöver hända mycket på kort tid för att snabba på omställningen.

– Vi ska gå och går faktiskt före alla andra och måste visa vägen. Tekniken och att vi är så beroende av marknaden kan vara en begränsning. Vi bygger ingenting själva, utan agerar byggherre. Det är entreprenörerna som vi anlitar som rent konkret utför arbetet, och material- och systemtillverkarna som ger som lösningarna. Men jag ser deras vilja att bidra och då blir de i stället möjliggörare snarare än hinder, säger Nina.

För att vi ska lyckas nå målen behövs tydlighet och stöttning. Alla måste förstå sin roll i omställningen.

– Det måste vara tydligt för alla – från högsta ledningen till projektledare och förvaltare. Sedan måste det finnas ett aktivt stöd längs hela vägen, strategiskt såväl som operativt, från oss som satt målen, avslutar Nina.

Nina Jacobsson Stålheim är utvecklingschef för ekologisk hållbarhet på Framtiden AB.

Här kan du läsa mer

Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande (businessregiongoteborg.se)