Delmål 3: Göteborgs stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna


Omgivningsbuller är den störning i vår omgivning som påverkar flest göteborgare, där trafikbuller är den största bullerkällan. Genom att säkerställa att stadens bostäder, förskolegårdar och grönområden har en god ljudmiljö, minskar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt sömnstörningar. Barn, särskilt de mindre barnen, tillbringar en stor del av sin uppväxt i bostadsområdet och i förskolan. Goda ljudmiljöer har stor betydelse för barns utveckling och lärande samt deras hälsa och trygghet.

Delmålet innebär att Göteborgs Stad säkrar att alla förskolegårdar har en ekvivalent ljudnivå i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden. Delmålet innebär även att Göteborgs Stad säkrar att de bostäder som är mest bullerutsatta har en ekvivalent ljudnivå under 50 dBA på minst en sida, i de fall lägenheten har rum i olika väderstreck, samt säkrar att det finns tillgång till grönområden med en ekvivalent ljudnivå under 50 dBA.

Utmaningarna för Göteborgs Stad är att förbättra miljöer som idag är bullriga, skapa nya goda ljudmiljöer och värna miljöer som idag är relativt fria från buller. För att nå delmålet krävs överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik. Staden behöver både rikta sina insatser till åtgärder vid källan, och i stadsplanering ta hänsyn till människors exponering för buller.

Indikationer och målvärden för delmål 3

Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för göteborgarna
Startvärde Målvärde 2030
Andel nya förskolegårdar med en ekvivalent ljudnivå underskridande 50 dBA
80 procent (2020)
100 procent
Andel äldre förskolegårdar med en ekvivalent ljudnivå underskridande 55 dBA
75 procent (2020)
100 procent
Andel bostäder med en bullerexponerad bostadsfasad som överskrider 60 dBA i ekvivalent ljudnivå, som har tillgång till en ljuddämpad sida underskridande 50 dBA i ekvivalent ljudnivå
60 procent (2020)
Årlig ökning
Andel invånare med tillgång till grönområde, större än 0,2 hektar och inom 300 meter, med en ekvivalent ljudnivå underskridande 50 dBA
75 procent (2018)
Årlig ökning