Målet för naturen - Göteborg har en hög biologisk mångfald


Runt om i världen förstörs ekosystem och växter och djur dör ut i en hög takt. Men det finns goda förutsättningar att vända trenden. I Göteborg lever mängder av olika växter och djur och för att de ska kunna trivas och leva kvar behöver vi skydda deras livsmiljöer.

Målet handlar om att Göteborg 2030 ska ha tillräckliga många, tillräckligt stora och väl omhändertagna områden av olika naturtyper (skog, vattendrag, våtmarker, kust- och havsområden etcetera) för att alla arter av djur och växter som finns i kommunen ska kunna trivas och finnas kvar.

Det handlar också om att ge förutsättningar för att ekosystemtjänsterna ska kunna utvecklas. Ekosystemtjänster är ett annat ord för de tjänster och produkter vi får av naturen.

Göteborgs Stad ska också bidra till att öka den biologiska mångfalden. Det kan vi göra bland annat genom att se till att vi panerar in grönområden när vi bygger nytt, och tar hänsyn till biologisk mångfald när vi köper varor och tjänster.  

Läs mer om målet Naturen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Delmålen för naturen

De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under respektive miljömål finns delmål som fokuserar på de områden där Göteborgs Stad har störst möjlighet att påverka utvecklingen.

De fyra delmålen för naturen är:

  1. Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena utvecklas
  2. Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag
  3. Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön
  4. Göteborgs Stads inköp bidrar till att främja biologisk mångfald

Indikatorer och målvärden 

Tabellen nedan med indikatorer och målvärden visar vad det är vi ska uppnå till 2030 för att nå miljömålet Göteborg har en hög biologisk mångfald. 

Varje delmål har egna indikatorer och målvärden.

Göteborg har en hög biologisk mångfald

Startvärde Målvärde 2030

Andel välhävdade ängs- och betesmarker

55 procent (2017)
Mer än 90 procent
Areal skyddad natur
13 230 hektar (2019)

Minst 16 200 hektar

Antal kommunala biotopskydd och naturminnen
0 (2019)
10 respektive 15
Areal naturliga gräsmarker
2 112 hektar (2018)
Inte minskat jämfört med startvärdet
Areal ädellövskog
1 734 hektar (2011)
Inte minskat jämfört med startvärdet
Andel ytvattenförekomster med god ekologisk status
17 procent (2019)
100 procent