Medborgarråd för delaktighet i miljö- och klimatfrågor


Under våren 2024 genomför Göteborgs Stad ett så kallat medborgarråd. 30 personer får möjlighet att bidra med tankar och förslag på hur staden kan engagera och involvera invånarna i att ställa om samhället för miljön och klimatet.

Deltagarna i medborgarrådet ska spegla befolkningen i Göteborg. På så sätt blir medborgarrådet ett “mini-Göteborg”, där var och en tar med sig sina erfarenheter, sina perspektiv och sina idéer. Rådet träffas tre lördagar våren 2024.

Vad är ett medborgarråd?

Ett medborgarråd är en grupp personer som träffas för att diskutera en fråga på djupet. Det är en demokratisk process och metod, som har använts vid flera tillfällen i Europa och andra delar av världen för att få medborgarnas syn på olika komplexa utmaningar i samhället.
Göteborgs Stads medborgarråd är troligtvis det första som genomförs i en svensk kommun. 

Varför medborgarråd?

Göteborgs Stad har ett uppdrag att göra det möjligt för de som bor i Göteborg att vara mer delaktiga i politiska beslut, inte minst inom miljö- och klimatområdet. Att göteborgarna är mer delaktiga i en så central samhällsfråga som att ställa om samhället så att det blir bra för miljön och klimatet är viktigt för att vi ska lyckas.

Vilka deltar i medborgarrådet?

7 000 göteborgare över 16 år bjuds in till medborgarrådet via SMS eller brev. Dessa personer kan sedan om de vill anmäla sitt intresse för att vara med.

Medborgarrådet ska spegla mångfalden i göteborgssamhället så bra som möjligt. Bland de som har anmält intresse görs därför ett representativt urval utifrån bland annat ålder, utbildningsnivå och var i Göteborg de bor. Ur det urvalet lottas sedan 40 personer fram till en plats i medborgarrådet.

Ta tillvara engagemang, skapa delaktighet 

I det här medborgarrådet kommer vi att diskutera frågan Hur kan göteborgarna bli mer delaktiga i stadens miljö- och klimatarbete?

Det handlar om att undersöka hur Göteborgs Stad kan ta till vara det engagemang som finns i stan. Det handlar också om hur staden som organisation kan skapa goda förutsättningar för alla som bor i Göteborg att vara med i miljö- och klimatarbetet.

Frågor kring delaktighet

Det kan handla om:

• Vilka mötesplatser och forum som Göteborgs Stad och andra aktörer erbjuder för dialog och inflytande,

• Vilka konkreta projekt och verksamheter som medborgare och civilsamhället kan bli delaktiga i,

• Hur man som göteborgare blir delaktig i hur ens närmiljö och boendemiljö utformas,

• Att få lägga konkreta förslag i så kallade medborgarbudgetar,

• Att öka möjligheterna att bli involverad i ett system där invånare kan dela, byta, låna, få och ge saker och tjänster, ett system som både är bra för miljön och den egna plånboken,

• Att som boende i Göteborg kunna ges möjlighet att ha direktkontakt, idéutbyte och dialog med företag, organisationer, akademi, civilsamhälle med flera för att tillsammans utveckla idéer,

• Hur jag som boende i Göteborg vill höja min kunskap om samhället, miljöfrågor och hållbar utveckling för att kunna bidra med idéer och vara en aktiv medborgare,

• Att Göteborgs Stads olika verksamheter får syn på och lär sig att ta tillvara invånarnas engagemang.

Vad ska resultatet användas till?

Resultatet kommer att tas emot av tjänstepersoner och politiker i Göteborgs Stad. Rådets rekommendationer kommer att bli ett viktigt bidrag till hur staden kan vidareutveckla arbetet med göteborgarnas delaktighet och inflytande i miljö- och klimatarbetet.

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Göteborgs Stad har höga ambitioner inom demokrati-, klimat och miljöfrågor. Här kan du läsa mer om det: Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Översynsråd ger återkoppling

För att se till att medborgarrådet genomförs på ett bra sätt har ett översynsråd bildats. Det kommer att träffas tre gånger under våren för att ge råd och återkoppling.

Finansiering

Medborgarrådet finansieras av Energimyndigheten - Viable Cities tillsammans med Göteborgs Stad inom projektet Klimatneutrala Göteborg 2030 2.0.