Foto: Natalie Greppi

Tillsammans för miljön


Göteborgs Stad ska vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete. För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar stad sker på bred front inom stadens verksamheter.

Så arbetar Göteborgs Stad med program och planer för miljö och klimat

För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Kommunens förvaltningar och bolag arbetar på olika sätt för att förbättra miljön i Göteborg.

Här kan du läsa mer om vilka program och planer som Göteborgs Stad har inom miljö- och klimatområdet (goteborg.se)

Cirkulära Göteborg

Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad. Initiativets syfte är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. I praktiken innebär det att gå från ett samhälle där vi förbrukar till ett samhälle där vi återbrukar. Det gör vi genom att ta bättre hand om det vi redan har.

Här kan du läsa mer om Cirkulära Göteborg (goteborg.se)

Miljö och klimat i stadsplaneringen

Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att värden och funktioner minskar eller försvinner, kompenserar Göteborgs Stad genom olika åtgärder.

Här får du mer information om hur Göteborgs Stad arbetar för att möta klimatförändringarna med höga vattenstånd, mer regn och varmare temperatur (goteborg.se)

Leva hållbart

Hur vi lever våra liv spelar stor roll både för vårt välbefinnande och hälsa men ger även upphov till miljökonsekvenser. I Göteborg finns målsättningen att det ska det vara enkelt för alla att göra hållbara val.

Här finns tips och information om hur du kan leva hållbart. (goteborg.se)