Energi

Här får du stöd och inspiration hur miljö- och klimatpåverkan från energianvändningen kan minska till exempel hur ni kan energieffektivisera i verksamheten. Framtaget av miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Alla verksamheter är mer eller mindre beroende av energi till uppvärmning, fordon, datorer och annan utrustning med mera. Genom att effektivisera energianvändningen och använda förnybar energi kan vi minska stadens miljö- och klimatpåverkan och bidra till att nå Göteborgs Stads miljömål. Samtidigt medverkar vi till ett stabilare energisystem och lägre kostnader. 

En viktig utgångspunkt är att i första hand arbeta med åtgärder som leder till minskat energibehov och energieffektiviseringar, och energibehovet ska tillgodoses med återvunnen energi i så stor utsträckning som möjligt. Först därefter täcks det återstående energibehovet med förnybar el, värme och drivmedel. Samtidigt är det viktigt att väga in det samhällsekonomiska perspektivet. Det kan till exempel röra sig om tekniska möjligheter, ekonomisk gångbarhet och göteborgarnas hälsa och välmående.

Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har olika möjligheter att energieffektivisera sin verksamhet, sina processer eller fastigheter. För att vi ska nå miljömålen behöver alla hjälpas åt utifrån sina förutsättningar så att resurserna används där de gör största möjliga nytta.

Energi - Gör så här

 1. Kartlägg er energianvändning genom att ta reda på vilka lokaler, anläggningar och utrustning ni använder och hur energianvändningen ser ut. Hur mycket värme och el använder ni och till vad? Kartläggningen av verksamhetens energianvändning utgör grunden för ert fortsatta arbete med energi, till exempel när ni tar fram lokala miljömål eller tar fram rutiner för energianvändningen. Energiförbrukning anges i kilowattimme som förkortas kWh. Om du till exempel använder en dammsugare på 1 000 W under en timme, så förbrukar du en kWh och om du dammsuger i två och en halv timme så blir energiförbrukningen 2,5 kWh. Formeln för att räkna ut energiförbrukning är alltså: Effekt x Tid = Energi.

 2. Besluta utifrån kartläggningen av er energianvändning om, och i så fall vilka lokala miljömål ni ska sätta upp för energiområdet.

 3. Se till att ni har de rutiner ni behöver för energiområdet och förankra dem hos de medarbetare som berörs. Exempelvis är det viktigt att inköpsrutinen styr mot energieffektiva och miljöanpassade varor och tjänster. Rutiner kan också behöva anpassas efter den specifika arbetsplatsen, till exempel att ha rutiner att ”siste person släcker ljuset” om sensorer saknas. Genom att ha tydliga, skriftliga rutiner och instruktioner, minskar ni sårbarheten i ert miljöarbete.

 4. Besluta vilka indikatorer ni ska använda, och hur ofta ni ska följa upp energianvändningen. Det är bra om några av indikatorerna överensstämmer med de som finns i miljö- och klimatprogrammet och energiplanen, om de är relevanta utifrån er verksamhet. Genom regelbunden uppföljning håller ni er uppdaterade om åt vilket håll utvecklingen går, och kan snabbare ta beslut om nya åtgärder när det behövs. Använd statistiken från era energileverantörer, eller från fastighetsägaren i de fall energi ingår i hyran. Uppföljningen omfattar mätning och utvärdering av er miljöpåverkan från energi.  Ni behöver även se över hur väl era rutiner och instruktioner har fungerat och att de är i enlighet med stadens styrande dokument.  
     

Energi - Tänk på

Om ni hyr er lokal/fastighet så kanske hela eller delar av energianvändningen (värme/fastighetsel/verksamhetsel) ingår i hyran. I så fall kan ni ta kontakt med fastighetsägaren i stället för elbolaget för att få fram uppgifter på energianvändningen.

Verksamhetsel är till exempel elanvändning för datorer, laddstolpar med mera. Fastighetsel är till exempel uppvärmning, elavtal för fläktar med mera.

I det fall ni delar lokaler med andra verksamheter kan det vara svårt att urskilja just er energiförbrukning. Då kan ni i samråd med fastighetsägaren, energileverantören samt de verksamheter ni delar lokaler med, installera separata elmätare för er yta eller med hjälp av schablon ta fram värde för er del av energianvändningen. I vissa fall behöver ni göra en egen uppskattning av er energianvändning, till exempel om det inte finns tillgång till statistik.

Om ni använder elfordon och inte har separat mätare för laddstationerna är det viktigt att identifiera det vid kartläggning och tydliggörs i uppföljningen.

För att relatera energianvändningen till något kan det vara bra att ange det i kilowattimme (kWh) per heltidsanställd, samt kWh per kvadratmeter lokalyta. Kilowattimme per kvadratmeter lokalyta är ett uppföljningsmått för mål i stadens miljö- och klimatprogram. Räkna gärna om antal anställda och timmar per anställd till antal heltidsanställda.

Det är även viktigt att bidra till jämnare effektuttag, exempelvis genom att:

 • inte slå på alla maskiner och all belysning samtidigt när man kommer på morgonen utan efterhand som de behövs
 • undvika att använda många effekttunga maskiner under höglasttimmarna klockan 8-11 samt klockan 16-19 på vardagar
 • låta elbilar laddas nattetid genom smart styrning.

Ett sätt att belysa energifrågorna samt att fånga upp att rutiner fungerar i verksamhetens lokaler är att göra energirond. Vid det tillfället kan exempelvis styrning av belysning och värme, men även andra processer följas upp. Hur ser det till exempel ut på arbetsplatsen efter dagens slut, är alla maskiner, datorer och lampor avstängda? Generellt behövs mindre belysning och värme i förrådsutrymmen, trapphus och korridorer. Arbetsmiljön och trygghetsaspekten är dock viktig att ha i åtanke.

Tänk även på att reflektera över om lokalerna används yt-effektivt eller om det finns förbättringspotential. Om flera medarbetare ofta arbetar på distans finns det skäl att undersöka hur behovet av lokaler ser ut. Se gärna över möjligheten att samnyttja.

Elleverantörer har skyldighet att redovisa till sina elabonnenter hur stor klimatpåverkan är från abonnenternas energianvändning. Leverantörerna kan använda sig av olika beräkningsmetoder vilket gör att uppgifterna från olika elleverantörer kan skilja sig åt.

Exempel på åtgärder

 Ändra rutiner och beteenden

 •  Nästan ingen investering,
 • Kan ge stor eller liten energibesparing,
 • Enkla åtgärder som handlar om planering, underhåll och uppföljning.

Åtgärderna kan handla om att ändra ett beteende och att bli mer medveten om var och hur det är möjligt att minska energianvändningen i den dagliga verksamheten, genom till exempel nya rutiner. Det kan också handla om att ändra processtyrningen eller att använda ytor mer effektivt. Ofta behöver denna typ av åtgärder inte kosta någonting eller så är kostnaden relativt låg. Åtgärden kanske inte ger så stor energibesparing men kan ge stor besparing per investerad krona.

Här är exempel på sådana åtgärder.

 • Släck belysningen när du lämnar din arbetsplats eller ett tomt rum.
 • Se till att all belysning är släckt om du är siste person som lämnar lokalen efter arbetsdagens slut.
 • Stäng av dator och skärm efter arbetsdagen slut, om möjligt med strömbrytare.
 • Dra ur kontakten när du laddat klart, till exempel mobilladdaren.
 • Ta trapporna i stället för hissen när du kan.
 • Fyll diskmaskiner innan du startar den och använd ECO- program om det finns.
 • Spara på varmvatten, till exempel vid handdisk och dusch.
 • Ha alltid lock på kastruller när du lagar mat. Det går åt 30 procent mindre energi då.
 • Använd vattenkokaren i stället för kastrull vid uppvärmning av vatten, och värm inte mer vatten än du behöver.
 • Stäng av köksfläkten när den inte längre behövs, då undviker du också att dra ut varm inomhusluft i onödan.
 • Undvik att vädra genom att öppna fönster under perioder när värmen är i gång. Om du behöver vädra gör ett kortare tvärdrag på cirka 3-5 minuter.
 • Anmäl snarast till ansvarig vaktmästare eller fastighetsansvarig om det finns droppande kranar. Det kan spara cirka 25 liter vatten per dygn och spar energi som skulle gått åt för att värma varmvattnet.
 • Lyft eventuella förslag på åtgärder för att minska energianvändning till ansvarig i din förvaltning eller i ditt bolag.
 • Ställ inte stora möbler som låga bokhyllor eller soffor närmare än 50 centimeter framför och på sidorna av elementet, då det kan hindra värmen att sprida sig i rummet. Se också till att gardiner inte täcker element, helt eller delvis.
 • Byt ut alla äldre ljuskällor till LED.
 • Äldre lysrör kan gå att byta till så kallad LED-retrofit. Om ni har flera armaturer så testa att byta i en armatur först, fungerar det felfritt så byt i övriga.

 Enkla investeringar

 • Relativt liten investering,
 • Kan ge stor energibesparing,
 • Investeringar med kort återbetalningstid på cirka 1–2 år.

Åtgärderna handlar om att köpa in eller byta ut enstaka komponenter för att minska energianvändningen. Det är åtgärder som medför en viss investering men inte kräver så mycket planering, till exempel installation av värmeåtervinning eller smart styrning.

Ett annat exempel för att nästan halvera energianvändningen är att byta ut lysrörsarmaturer som har T8- eller T5-lysrör till LED-lysrör. Kostnaden för att byta ut lysrören är ofta återbetald på mindre än ett år. Dessutom innehåller gamla lysrör kvicksilver som är farligt både för människor och miljön.

Installation av laddstolpar till elbilar samt solceller och olika typer av solavskärmning (exempelvis i form av växtlighet) för att sänka behovet av kylning under varma dagar är också relativt enkla investeringar.

Förändra på systemnivå

 • Stor investering.
 • Kan ge stor energibesparing,
 • Återbetalningstiden kan bli längre än vid enkla investeringar men på sikt kan den lägre energianvändningen ge stora besparingar.

Det här är åtgärder som handlar om byte av system som oftast innebär större investeringar och som kan göras i samband med om- och nybyggnation. För dessa åtgärder behövs en mer noggrann analys, både av investeringskostnad och av förväntade besparingar. Det kan handla om att byta ut äldre värme- eller ventilationssystem. Att byta ut direktverkande el för uppvärmning ger oftast stora vinster.

Kombinera åtgärder

Åtgärder som på egen hand inte har så stor lönsamhet kan komma i ett annat läge när åtgärden samordnas med andra. Till exempel vid större ombyggnader kan flera åtgärder finnas med i planeringen. En förbättrad isolering eller förändringar i ventilationssystem kan påverka värmebehovet och bidra till energieffektivisering av uppvärmningssystemet.

För att kunna utvärdera energibesparingar behöver du alltså veta vilka åtgärder som genomförs samtidigt.

 • installera solceller på byggnaders tak och fasader och över parkeringsplatser
 • installera solavskärmning i form av växtlighet för att sänka behovet av kylning under varma dagar.

Genom att gruppera åtgärder med långa och korta återbetalningstider kan du balansera en hög initial investeringskostnad för en långsiktigt lönsam åtgärd och skapa ett bättre underlag för att få tillgång till finansiering.

Detta arbetssätt, där paket av åtgärder genomförs i stället för endast de enskilt mest lönsamma åtgärderna, är fördelaktigt när det gäller att nå stora energibesparingar. De mest lönsamma åtgärderna kommer då att hjälpa de mindre lönsamma åtgärderna.

Strategiska energiinvesteringar

Åtgärder som utöver energibesparing ger andra vinster, till exempel att förenkla processer eller att förbättra arbetsmiljön, kan vara svårare att kvantifiera. Dessa kan ses som strategiska energiinvesteringar. Det kan även vara långsiktiga investeringar, så som investeringar i ny panna, byte av bränsleslag eller processutveckling. Strategiska energiinvesteringar kan utvärderas för att få ytterligare stöd med sådana åtgärder.

Energipedagog och fler tips om energispar

På stadsfastighetsförvaltningen finns en energipedagog för Göteborgs Stad, som främst stöttar förskolor, skolor och olika boenden att bli mer energieffektiva.

På samma sida hittar du ytterligare tips på hur du är energieffektiv, oavsett i vilken verksamhet du arbetar: Vi kan påverka - en energisparsatsning