Rekommendation 4: Kommunikation som engagerar

Det saknas kommunikation som väcker engagemang kring framgångar och utmaningar inom miljöarbetet i Göteborgs Stad.

Medborgarrådet konstaterar att:

Att det finns planer och information kring Göteborgs Stads miljöarbete, men att den informationen inte når fram. Vid första tillfället av medborgarrådet så upplevde samtliga i gruppen förvåning över stadens gedigna arbete som vi inte kände till. Baserat på rådets erfarenheter upplever vi att det saknas kommunikation som väcker engagemang kring framgångar och utmaningar inom miljöarbetet i Göteborgs Stad. Orsakerna till detta är att:

  • Invånare inte får informationen till sig i vardagen
  • Göteborgs Stad har för hög tillit till goteborg.se och andra digitala medier
  • Informationen är inte tillräckligt anpassad utifrån språk, ålder och levnadsvanor
  • Rådet har frågat flera tjänstepersoner inom Göteborgs Stad och har fått reda på att det finns en otydlighet inom stadens organisation kring vems ansvar det är att hantera kommunikationen av information kring miljö- och klimatfrågor

Medborgarrådet rekommenderar att: 

Åtgärdsförslag 1: Miljöförvaltningen lär sig av andra aktörer inom stadens organisation som har skapat intresseväckande och rolig kommunikation tidigare. Rådet vill lyfta kretslopp- och vattens kommunikationsutskick som inspiration. Till exempel kampanjen om ”stoppa fettproppen”, ”duscha till en schlager” och ”All-in matsvinn”. Rådet upplever att detta är goda exempel på kommunikation som är kreativ, tydlig, synlig i mångas vardag, och inte enbart förlitar sig på goteborg.se eller andra digitala kanaler.

Åtgärdsförslag 2: Miljöförvaltningen skapar kommunikation som är riktad och anpassad till invånare med olika levnadsvanor, utifrån det faktum att det finns en ojämlikhet i staden kring var klimatpåverkan är störst. (Se konsumtionskartan nedan.)


Åtgärdsförslag 3: Man använder sig av PR, exempelvis temadagar och deltagande vid event i skolor, arbetsplatser och i staden.