Rekommendation 2: Medborgarråd

Medborgarrådet ska fortsätta och utökas för att nå fler i samhället.

Medborgarrådet ser att:

Klimatfrågan är för stor för individen att hantera och att vi behöver kollektivets makt för att driva förändring. Klimatfrågan kräver ett långtidsperspektiv, mellan valen, och informationen behöver nå ut till alla människor i olika åldrar och olika samhällsgrupper. Vi ser att medborgarrådet för klimatet är ett sätt att:

  • sprida information till alla i samhället
  • få folk att bli mer engagerade i klimatfrågan
  • hitta lösningar på klimatproblem och uppmuntra verklig aktion

Medborgarrådet rekommenderar att:

Åtgärdsförslag 1: Göteborgs Stad skapar en kommitté som är ansvarig för nästa medborgarråd och fungerar som en länk mellan Göteborgs Stad och medborgarna. Kommitténs uppdrag är att möjliggöra möten i olika stadsdelar, bjuda in medborgare, sprida information och kontinuerligt utvärdera arbetet med medborgarrådet.

Åtgärdsförslag 2: Göteborgs Stad informerar om att rådet finns, om vad som händer på ett medborgarråd, och vad deltagande rådsmedlemmarnas ansvar är på vårdcentraler, bibliotek, idrottsplatser, bostadsområden, skolor, arbetsplatser, busshållplatser, sociala medier som kommunen har, tidningar och lokal radio.

Åtgärdsförslag 3: De som arbetar med detta råd och de som tar emot våra rekommendationer sprider dokumentation från rådets arbete plus information om eventuella resultat från våra rekommendationer till samhället.

Åtgärdsförslag 4: Göteborgs Stad anlitar på frivillig basis nuvarande rådsmedlemmar som vill fortsätta att arbeta med rådet som ambassadörer för att informera och hitta nya potentiella rådsmedlemmar. Dessa kan förslagsvis samarbeta med miljörörelsen.

Åtgärdsförslag 5: All information översätts till flera språk och anpassas till olika målgrupper och åldrar.